Historisk arkiv

EFTA-dom om barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

EFTA-domstolen avsa i dag dom i sak mellom EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Dommen slår fast at dagens finansieringssystem for de kommunale barnehagene ikke er lovstridig.

EFTA-domstolen avsa i dag dom i sak mellom EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Dommen slår fast at dagens finansieringssystem for de kommunale barnehagene ikke er lovstridig.

PBL har tidligere sendt en klage til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) på det norske finansieringssystemet for barnehager. I klagen hevdes det at finansieringssystemet er i strid med EØS-avtalens forbud mot konkurransevridende støtte. PBL hever at de kommunale barnehagene har bedre økonomiske vilkår enn de private barnehagene.

ESA fattet avgjørelse i saken den 27. februar 2007. Avgjørelsen konkluderer med at finansieringssystemet for kommunale barnehager ikke er i strid med EØS-avtalens regler om ulovlig konkurransevridende støtte. PBL tok 4. april 2007 ut stevning for EFTA-domstolen med påstand om at vedtaket må annulleres.

Barnehageloven §14 sier at alle godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlig tilskudd. Det er kommunene som har ansvar for at dette skjer.  Lovbestemmelsen gir ikke-kommunale barnehager krav på kommunal finansiering, noe de ikke hadde før 2004. Forskriften om likeverdig behandling gir nærmere regler om kommunens plikt til å sørge for likeverdig behandling. Hovedregelen for likeverdig behandling defineres om at kommunen skal dekke kostnader i alle godkjente barnehager. Det betyr at kommunen skal dekke kostnader til drift av barnehager som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Fra 1. august 2005 ble det også et krav om at kommunenes tilskudd må sørge for at den samlede offentlige finansieringen utgjør minst 85 prosent av det som tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar.

- Vi er glad for at EFTA-domstolen har kommet til samme resultat som både de norske domstolene og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i denne saken. De private barnehagene utgjør en viktig del av barnehagetilbudet i Norge. Også de private barnehagene skal ha så gode økonomiske vilkår at de kan tilby barnehageplasser av god kvalitet til lave priser. Det sier statssekretær Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet.