Historisk arkiv

Ny finansiering av forskningsinstitutter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag ble nye retningslinjer for basisfinansiering av forskningsinstitutter fastsatt av Kongen i statsråd. - Med dette legges en viktig brikke i arbeidet med å styrke instituttsektorens forskningsevne i årene som kommer, sier forskningsminister Tora Aasland.

I dag ble nye retningslinjer for basisfinansiering av forskningsinstitutter fastsatt av Kongen i statsråd. - Med dette legges en viktig brikke i arbeidet med å styrke instituttsektorens forskningsevne i årene som kommer, sier forskningsminister Tora Aasland.

Det er første gangen at instituttene omfattes av et felles, delvis resultatbasert finansieringssystem. I alt 51 institutter vil omfattes av det nye systemet i 2009. Disse er fordelt på fire fordelingsarenaer ut fra faglig tilhørighet. Dette omfatter miljøinstitutter, primærnæringsinstitutter, samfunnsvitenskapelige institutter og teknisk- industrielle institutter. - På sikt er det ønskelig å ta opp flere miljøer i den nye ordningen, sier Aasland.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at forskningen ved instituttene får økt kvalitet, at instituttenes anvendte rolle og internasjonale virksomhet blir styrket og at instituttene samarbeider bedre, særlig med universiteter og høyskoler. - Et ryddigere og mer forutsigbart finansieringssystem har lenge vært etterlyst i instituttsektoren. Samtidig er det bred enighet om de instituttpolitiske målsettingene som det nye finansieringssystemet bygger opp under, sier Aasland.

Retningslinjene skal sikre at den statlige basisfinansieringen blir fordelt etter omforente og kjente kriterier, og forvaltes etter en klar arbeidsdeling mellom departementene og Norges forskningsråd. Retningslinjene som ble vedtatt i dag tar til å gjelde fra 1. januar 2009.

Les retningslinjene her