Historisk arkiv

Universitetene og høyskolenes handlingsrom må økes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For å legge et bedre grunnlag for å skape handlingsfrihet i forskning og høyere utdanning, inviterer statsråd Tora Aasland universitets- og høyskolesektoren til en prosess for å klargjøre ansvarsforhold og mekanismer.

For å legge et bedre grunnlag for å skape handlingsfrihet i forskning og høyere utdanning, inviterer statsråd Tora Aasland universitets- og høyskolesektoren til en prosess for å klargjøre ansvarsforhold og mekanismer. Det skal settes ned en gruppe som skal gå gjennom forskjellige sider ved hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og forvaltes.

Utgangspunktet
Det har vært en betydelig vekst i bevilgningene til forskning og høyere utdanning. Spørsmålet om denne veksten har vært tilstrekkelig eller burde vært større er en legitim og viktig debatt, men er ikke spørsmålet her. Tallgrunnlaget sier at den totale forskningsveksten de siste seks år har vært sterkest i Norden. Veksten i universitetene og høyskolenes budsjetter har ikke vært like sterk, men like fullt har det vært realvekst.

Høy kvalitet
Norsk forskning og høyere utdanning er av høy kvalitet, og det er en gjennomgående målsetting at det skal være slik. Det store bildet er at det drives god undervisning preget av nytenkning og utvikling de aller fleste steder og i de aller fleste fag. Alle våre måleparametre viser at resultater innenfor forskning er meget god og i klar framgang. Et positivt utgangspunkt må brukes til videre utvikling. Kunnskap, gjennom forskning og høyere utdanning, er svaret på de fleste utfordringer vi står overfor, og vil i økende grad være etterspurt.

Paradokset
Likevel er det et paradoks at både Kunnskapsdepartementets egne observasjoner og tilbakemeldinger fra sektoren tyder på at handlefriheten og mulighetene til å foreta selvstendige utdanningsmessige og forskningsmessige prioriteringer er krevende. Spesielt er det bekymringsverdig med mange tilbakemeldinger om at undervisningstilbudet som gis ikke er så godt som det burde være, og at de brede forskningsvilkårene er presset .

Handlingsfrihet
Forutsetningen for autonome universiteter og høyskoler er handlefrihet til å gjøre selvstendige vurderinger og prioriteringer. Ansvaret for å skape og bevare handlefrihet er delt: Politiske myndigheter har ansvar for de overordnete rammene. Samtidig har det enkelte universitet og den enkelte høyskole ansvar for å forholde seg til disse rammene – også om de er uenige i dem.

Prioriteringer
En del av forskningen ved institusjonene er eksternt finansiert og basert på konkurranse, dels for å fremme kvalitet, dels som en oppfølging av nasjonale prioriteringer. For å bidra til ønsket ansvarliggjøring og prioritering hos institusjonene, forutsettes ofte en viss supplerende finansiering over eget budsjett. Samtidig må det være en balanse som gjør at ikke bruken av egeninnsats i form av tid og andre ressurser underminerer institusjonenes strategiske kapasitet og handlingsfrihet for egne prioriteringer.

Felles arbeid
For å legge et bedre grunnlag for å skape handlingsfrihet i forskning og høyere utdanning inviterer jeg nå universitets- og høyskolesektoren til en prosess for å klargjøre ansvarsforhold og mekanismer. I samråd med sektoren vil jeg sette ned en gruppe som skal gå gjennom forskjellige sider ved hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og forvaltes. Dette arbeidet skal ikke ha som formål å mene noe om nivå på bevilgninger, men klargjøre ansvarsforhold og funksjoner.

Spørsmål som skal vurderes er:

  • Sikring av at utdanningskvaliteten kan økes i høyere utdanning
  • Betingelsene og virkemåten for universitetene og høyskolenes selvstyre
  • Mekanismer og bevilgningsmønstre for forskning og høyere utdanning
  • Forvaltningen av forskningskarrieren og forskningsvilkår
  • Organisering og styring av forholdet mellom intern og ekstern aktivitet
  • Balansen mellom nasjonale politiske prioriteringer og handlingsfrihet for institusjonene ved bruk av egeninnsats og andre ressurser

En forutsetning for at et slikt arbeid skal fungere er at vi gjensidig anerkjenner de forskjellige måtene å beskrive virkeligheten på. Jeg anerkjenner at handlingsfriheten er presset i universitets- og høyskolesektoren. Aktørene selv må på sin side anerkjenne makrotallene. Da har vi et bedre utgangspunkt for en debatt som kan bringe sektoren videre.