Historisk arkiv

Historisk arkiv

Tiltak mot rasisme og antisemittisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte i dag representanter for Det Mosaiske Trossamfund for å diskutere rasisme og antisemittiske holdninger i skolen. Der ble man enige om at det etableres en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til hvordan man best kan bekjempe uønskede holdninger.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte i dag representanter for Det Mosaiske Trossamfund for å diskutere rasisme og antisemittiske holdninger i skolen. Der ble man enige om at statsråden skal ta initiativ til at det etableres en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til hvordan man best kan bekjempe uønskede holdninger.

- I den siste tiden har det kommet rapporter om antisemittiske holdninger og tilfeller av at disse blir møtt med unnfallenhet i norsk skole. Dette er totalt uakseptabelt, sier kunnskapsministeren.

Reportasjer i NRK har avdekket at jødiske elever i norsk skole opplever jødehat fra muslimske medelever, og at jødehat er blitt legitimt blant en del elever med muslimsk bakgrunn. Dette bekreftes både av jødiske foreldre og av lærere. Det har kommet frem flere skildringer av langvarige verbal og fysisk trakassering av jødiske barn.

- Vi må se på denne utfordringen som et norsk problem i et større perspektiv, ikke bare noe som angår enkeltmiljøer, poengterte Halvorsen.

Arbeidsgruppen, som nå skal oppnevnes, ser man for seg at skal ha en bred sammensetning. Det kan være aktuelt med representanter for ulike trossamfunn, skole- og lærerorganisasjoner, politi, frivillige organisasjoner som arbeid med barn og unge og representanter for foreldre.

-  I læreplanverket for Kunnskapsløftet blir det fremhevet at skolen skal bidra til å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og legge til rette for at elever får kunnskap om ulike kulturer. Skolen skal både gjennom undervisning i fag og i arbeidet med læringsmiljøet legge vekt på disse aspektene, sier Halvorsen.

I møtet fremhevet hun også at alle elever har en individuell rett til et fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre elevenes rettigheter, må skolene utvikle og opprettholde gode og inkluderende læringsmiljø.

I juni i år vil det foreligge sluttrapport fra International Civic and Citizenship Education Study. Dette er en undersøkelse om hvordan unge mennesker blir forberedt på rollen som demokratiske deltakere – medborgere – i samfunnet. Undersøkelsen måler demokratisk beredskap og engasjement hos 8. og 9. klassinger (14. og 15. åringer) i Norge og 37 andre land. Norge har lagt til spørsmål til 9.klassinger om deres holdninger til  rasisme, nazisme og holocaust.

- Jeg er glad for at møtet med representanter for  Det Mosaiske Trossamfund i dag konkluderte med konkrete oppfølgingstiltak, sier Kristin Halvorsen.