Historisk arkiv

Takket Rihel Brenna for innsatsen som FUG-leder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Loveleen Rihel Brenna går av etter åtte år som leder av FUG. - Du har gjort en viktig jobb, du har passet på at vi i departementet ikke glemmer foreldrene. Det har vært godt å ha deg som medspiller i det viktige arbeidet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Loveleen Rihel Brenna går av etter åtte år som leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). - Dere har en viktig oppgave å passe på at vi i departementet ikke glemmer foreldreperspektivet og at vi bidrar til å gjøre rammebetingelsene for et godt samarbeid enda bedre, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun takket Loveleen Brenna for arbeidet hun har utført.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen. På et arrangement i Kunnskapsdepartementet i dag ble Brenna takket for aktiv innsats.

- Både du og resten av utvalget har vært dyktige på å vise hva som må være kjernen i samarbeidet mellom hjem og skole. Budkspaet ditt har vært at alle foreldre kan bidra ved å være interesserte i sine barns utdanning, ha forventninger og motivere dem til å gjøre skolearbeid, sa Kristin Halvorsen i sin tale.

Hun trakk fram Brennas engasjement i kampen mot mobbing.
- Det har vært godt å ha deg som medspiller i det viktige arbeidet. Du har stått på og krevd at vi gjør enda mer for å hjelpe elevene og foreldrene som har havnet i en vanskelig mobbesituasjon. Vi har blant annet samarbeidet om dette gjennom Manifest mot mobbing, hvor FUG er en av partene.

Loveleen Rihel Brenna har tatt initiativ til en diskusjon om kommunale mobbeteam som kan hjelpe familiene og skolene i vanskelige saker. - Dette skal FUG, KS og KD samarbeide videre om, forsikret Halvorsen.

FUG er en viktig, selvstendig samarbeidspartner for departementet, som skal  kunne mene akkurat hva utvalget ønsker, og gjerne være kritiske.

- Derfor er det en stor grunn til å takke deg og utvalget for den innsatsen dere har gjort. FUG skal være en pådriver for godt foreldresamarbeid, og dere jobber på mange fronter. Både utad i media, mot organisasjoner, mot skoleeiere og for å engasjere de enkelte foreldrene. Men ikke minst har dere en viktig oppgave med å passe på at vi i Kunnskapsdepartementet gjør jobben vår – at ikke vi glemmer foreldreperspektivet og at vi bidrar til å gjøre rammebetingelsene for et godt samarbeid enda bedre.

Kunnskapsministeren framhevet også at Brenna ved siden av FUG-ledervervet har påtatt seg andre tunge oppgaver. Blant annet ledet hun Brenna-utvalget som i 2010 leverte NOU 2010:8 ”Med forskertrang og lekelyst” om det pedagogiske tilbudet til førskolebarn. Hun har også ledet Kvinnepanelet som ble nedsatt av Barne,- likestillings- og integreringsministeren.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen takket Loveleen Rihel Brenna for innsatsen som leder av FUG gjennom åtte år.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen takket Loveleen Rihel Brenna for innsatsen som leder av FUG gjennom åtte år. (Foto: KD)

Fakta:

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen. Det ble opprettet i 1976 og blir oppnevnt av Kongen i statsråd for perioder på fire år. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Det stilles krav om at medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.

Det siste året har FUG lansert ressurspakke på totalt 12 filmer om samarbeid mellom hjem og skole. Filmene viser gode eksempler på slikt samarbeid i grunnskolen og den videregående skolen. FUG arrangerer også årlige foreldrekonferanser og de er engasjert i nordisk samarbeid. Saker som FUG spesielt har engasjert seg i de senere årene har vært utfordringer knyttet til skolestart, leksehjelp, mobbing og foreldrenes medvirkning.

Nytt FUG-utvalg vil bli oppnevnt fra 1.januar 2012.