Historisk arkiv

Endringer i rammeplanen for barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Som følge av endret formålsbestemmelse har Kunnskapsdepartementet nå fastsatt endringer i forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Med den nye formålsbestemmelsen har barnehagens samfunnsmandat blitt mer omfattende og tydelig.  Den nye formålsbestemmelsen stiller høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere verdiene i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene.

Endringene innebærer en sterkere presisering og utdyping av barnehagens innhold og oppgaver i tråd med det nye formålet.  

De viktigste følgeendringene finner man i kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver, særlig kapittel 1.1, 1.2 og 1.3.

I prosessen med følgeendringene er det lagt stor vekt på å beholde gjeldende tekst i rammeplanen.  

Danning gjennom omsorg, lek og læring
Høringsuttalelsene viste stor oppslutning om forslaget til endringene i rammeplanen. Mange høringsinstanser var opptatt av danningsbegrepet i den nye formålsbestemmelsen. Departementet har tatt hensyn til dette i utforming av nytt kapittel 1.3. Danning gjennom omsorg, lek og læring. 

Det er viktig at barnehagene samarbeider med fagmiljøer som universiteter og høgskoler i arbeidet med å omsette den nye formålsbestemmelsen og rammeplanen i praksis.

Rammeplanen vil bli trykket opp og distribuert til kommuner og barnehager.