Historisk arkiv

Få barn har svært lange dager i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Barnetilsynsundersøkelsen viser at barna i gjennomsnitt oppholder seg 35 timer i uka i barnehagen. Under 20 prosent er der i 41 timer eller mer. Det store flertall barnehagebarn, om lag 70 prosent, oppholder seg i barnehagen i 25-40 timer i uken.

Barnetilsynsundersøkelsen viser at barna i gjennomsnitt oppholder seg 35 timer i uka i barnehagen. Under 20 prosent er der i 41 timer eller mer.

– Dette viser at vi ikke har behov for å innføre makstid i barnehagen. Vi må stole på at foreldrene selv er de beste til å avgjøre hvor lenge barna skal være i barnehagen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Det store flertall barnehagebarn, om lag 70 prosent, oppholder seg i barnehagen i 25-40 timer i uken. Rundt 10 prosent av barna er i barnehagen mindre enn 25 timer i uken.

Barnetilsynsundersøkelsen for 2010 er første gang det samles inn data for faktisk oppholdstid i barnehagen. Dataene er basert på foreldrenes rapportering av når de vanligvis leverer og henter barna Den faktiske oppholdstiden er i likhet med avtalt oppholdstid, nesten identisk for alle aldersgrupper.

Barnetilsynsundersøkelsen ble første gang gjennomført i 2002 av Statistisk sentralbyrå på oppdrag av BLD. Undersøkelsen tar for seg blant annet flere sider ved barnefamiliers tilsynsordninger og deres prioriteringer av og begrunnelser for sine valg av hovedtilsynsordning på dagtid. Høsten 2010 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en ny, utvidet Barnetilsynsundersøkelse på oppdrag av Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. Datamaterialet gir en unik mulighet til å se på utviklingen i en periode hvor det har vært satset mye på barnehage.