Historisk arkiv

Framtidens barnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har bestemt at det i 2012 skal legges fram en melding til Stortinget om framtidens barnehage. Meldingen skal gi en tydelig retning for barnehagepolitikken både om kvalitet og innhold, ansattes kompetanse og sektorens styringsutfordringer.

Regjeringen har bestemt at det i 2012 skal legges fram en ny melding til Stortinget om framtidens barnehage. Meldingen skal gi en tydelig retning for barnehagepolitikken både om  kvalitet og innhold, ansattes kompetanse og sektorens styringsutfordringer.

 

– Vi må ha høye nasjonale ambisjoner når det gjelder å utvikle klarere krav til innhold og kvalitet i barnehagen. Vi må tenke større om de små. Bare på den måten kan vi sikre sosial utjevning og likeverdige muligheter for alle barn, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Meldingen til Stortinget skal se i sammenheng og vurdere de mange forslag til tiltak som har blitt lagt frem i ulike offentlige utvalg og meldinger de siste årene, blant annet Østbergutvalget, Brennautvalget,  Fordelingsutvalget og meldingen til Stortinget  "Læring og felleskap".

Mangfoldsperspektivet vil være sentralt for å videreutvikle barnehagens rolle som en inkluderende og forebyggende arena.  

– Siden forrige stortingsmelding om kvalitet i barnehagen ble lagt frem i 2009 har det skjedd mye på forskningsfeltet. Gjennom økt satsing på forskning har vi fått et bredere kunnskapsgrunnlag om barn og barnehagen. Dette blir det viktig å presentere og bruke som grunnlag framtidens barnehagepolitikk.

Meldingen vil også være utgangspunkt for utvikling av en ny kompetansestrategi for alle ansatte i barnehagen og legge føringer for den planlagte revideringen av rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Kunnskapsdepartement har også bevilget 20 millioner kroner til Forskningsrådet til et forskningsprosjekt som skal utforske hvordan norske barnehager påvirker barns trivsel, læring og utvikling og hvor gode barnehagene er i Norge. Forskningsprosjektet vil gå over fem år.