Historisk arkiv

Innspill til EUs grønnbok om nytt forskningsprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til EUs grønnbok om fremtidig forskningsprogram som skal etterfølge EUs 7. rammeprogram for forskning. Frist 15. april 2011.

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til EUs grønnbok  om fremtidig forskningsprogram som skal etterfølge EUs 7. rammeprogram for forskning.

EU-kommisjonen offentliggjorde 9. februar sin grønnbok (melding) om det fremtidige forskningsprogrammet som skal etterfølge 7. rammeprogram for forskning og innovasjon.

Grønnboken, ”Towards a Common Strategic framework for EU Research and Innovation funding”, fremholder at den videre satsingen  på forskning og innovasjon er avgjørende for at målene i EUs nye vekststrategi, Europe 2020, skal nås. Flaggskipet ”Innovation Union” i Europe 2020 etablerer et strategisk rammeverk for hvordan dette skal skje.

Den videre forsknings- og innovasjonssatsingen må i følge grønnboken bidra til at målene i Europe 2020 og Innovation Union nås.  

Bred konsultasjon og mange spørsmål

Meldingen har delvis form av et spørreskjema med en rekke spørsmål om prioriteringer for teknologisamarbeid, innovasjon og næringslivets deltakelse, samarbeid mellom næringsliv og akademia, styrking av grunnforskningen.
Den stiller også spørsmål ved i hvor stor grad EU-programmet skal støtte opp om ERA-initiativer, og om hvor stor vekt det skal legges på store samfunnsutfordringer.

EU-kommisjonen åpner for en bred konsultasjon i Europa som grunnlag for sin videre utforming av et nytt program.  Etter planen vil den legge fram sitt forslag i desember 2011.

Kunnskapsdepartementet legger imidlertid opp til et formelt norsk innspill.  Til grunn for dette ønskes innspill fra forskningsmiljøene, som kan sendes til departementet EUforsk@kd.dep.no innen 15. april.

Les innspillene her:

Arbeidsdepartementet
FFA
Forskerforbundet
Høgskolen i Vestfold
Innovasjon Norge
Institutt for energiteknikk(IFE)
Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif)
Landbruks- og matdepartementet
NHO
NOVA
NTNU
Sintef
Tekna
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
UMB
Helse- og omsorgsdepartementet
Simula
Olje- og energidepartementet

 

 


Del