Historisk arkiv

Likestillingsprisen 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Prisen skal gå til institusjoner og forskningsinstitutter som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i universitets-, høyskole- og forskningsinstituttsektoren. Søknadsfrist er 1.11.2011.

 
 
Prisen skal gå til institusjoner og forskningsinstitutter som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i universitets-, høyskole- og forskningsinstituttsektoren. Søknadsfrist er 1.11.2011.
 

 

Prisen er på 2 millioner kroner, og har blitt delt ut årlig siden 2007. Som tidligere år er det være Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komitéen) som utlyser, vurderer og innstiller til prisen.

Likestillingsprisen skal være med på å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger og stimulere til en jevnere kjønnsbalanse i UH- og instituttsektoren. Den skal styrke oppfølgingen av institusjonenes handlingsplaner og prispengene skal gå til konkrete likestillingstiltak. 

Bakgrunnen er at Likestillingsloven stadfester at arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig med likestilling på arbeidsplassen. Dette gjelder både for UH-sektoren og for forskningsinstituttene. Universiteter og høgskoler er i tillegg pålagt av departementet å utarbeide handlingsplaner for likestilling.

Kriterier

1.UH-institusjoner og forskningsinstitutter som har gjort en dokumentert innsats for å fremme kjønnsbalanse i forskning kan fremme sitt kandidatur til prisen. Institusjonene kan fremme hele institusjonen eller nominere en enkeltstående underliggende enhet.

2.UH-institusjonene må dokumentere sitt likestillingsarbeid gjennom en handlingsplan for likestilling. Instituttsektoren kan dokumentere sitt likestillingsarbeid gjennom tilsvarende planverk. Handlingsplanen/planverket må være vedtatt for å bli vurdert til prisen. Dersom institusjonen har flere markante tiltak som kan dokumenteres på andre måter, vil også disse bli vurdert. Planer som ikke ferdigstilte, som ikke er vedtatt, eller som er for gamle vil ikke bli vurdert.

3.Prisen er et nettotilskudd til de ressurser institusjonen selv har satt av til likestillingstiltak. Det må fremgå av søknaden hvordan egne ressurser er disponert, og hvordan likestillingsarbeidet er integrert i organisasjonen.

4.Kif-komitéen kan vurdere om prisen skal gå til én eller flere søkere etter å ha vurdert omfanget og kvaliteten på søknadene. 

Innmelding til Likestillingsprisen 2011

Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter inviteres til å melde inn sitt kandidatur til Kif-komitéen. Søknad og tilhørende dokumentasjon, se vedlagte veiledning, sendes på e-post til kif@uhr.no.

Søknadsfrist er tirsdag 1. november 2011.