Forsiden

Historisk arkiv

Spørsmål og svar om øremerkede lærerstillinger til ungdomskolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Departementet har fått noen henvendelser på hvordan dette i praksis skal gjøres. Her vil dere derfor finne et utvalg av spørsmål og svar, og som vi håper gir nyttige avklaringer. Ytterligere informasjon vil komme etter hvert.

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2013  foreslått å bevilge 1.5 milliarder kroner over en fireårs periode til 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolen. Lærerstillingene skal bidra til økt lærertetthet på skoler som har gjennomsnittlig gruppestørrelse over 20 elever pr lærer og grunnskolepoeng (standpunkt og eksamen) under landssnittet. Dette er en 4-årig tilskuddsordning som et forsøk med økt lærertetthet. Det er derfor viktig at de øremerkede statlige midlene blir brukt til nettopp dette. 

Her ligger det en forpliktelse for kommunen: Kommunene må årlig søke på vegne av de skolene som blir omfattet av tilskuddsordningen og rapportere om bruken av midlene. Det skal legges til rette for en enkel og ubyråkratisk prosess

Departementet har fått spørsmål om hvordan dette i praksis skal gjøres. Under vil dere derfor finne et utvalg av spørsmål og svar, som vi håper gir nyttige avklaringer. Ytterligere informasjon vil komme etter hvert. 

Hvem er det ungdomsskolene skal søke til?
Svar: KD vil utarbeide retningslinjer for tilskuddsordningen, herunder rutiner for søknad, rapportering m.m. Det er kommunene som vil måtte søke på vegne av sine skoler. Detaljene, herunder hvem kommunene må søke til, vil bli del av retningslinjene for tilskuddet. Retningslinjene vil være klare senest innen utlysning av midler for 2013. Utlysning av midler, forutsatt at Stortinget i budsjettbehandlingen vedtar regjeringens forslag, vil skje mot utgangen av 2012 eller begynnelsen av 2013.   

Kan skolene være sikre på at søknaden bare er en formsak? 
Svar: Det er kommunene som må søke på vegne av sine skoler. Gjennom søknad må kommunene forplikte seg til at tilskuddet skal brukes til formålet. Såfremt dette foreligger vil det bli innvilget midler til formålet. Det er foreslått å sette av midler i budsjettet slik at kommunene skal få tilskudd til formålet for alle skoler som står på den publiserte listen. Kommunene vil få tilskudd til det gitte antallet årsverk per skole slik oppført i listen, som er definert ut fra elevtall på 8.-10. trinn.   

Når vil pengene bli utbetalt?
Svar: Midlene vil utlyses ved utangen av 2012 eller tidlig i 2013. Midlene vil bli utbetalt så tidlig som mulig våren 2013 for å sikre god nok tid til tilsetting av nye lærere.

Fra når skal tiltaket gjelde?
Svar: Fra og med skoleåret 2013-14, dvs. fra høsten 2013.  

Vil det settes spesielle krav til lærernes kompetanse fra KD sin side?
Svar: For disse lærerne vil det gjelde samme kompetansekrav og regler for tilsetting som for øvrige lærere i skolen, slik dette er nedfelt i opplæringsloven med tilhørende forskrifter.   

Det står at det dreier seg om en fireårsperiode. Vil dette være faste stillinger eller prosjektstillinger?
Svar: Kommunene vil etter søknad få tildelt midler årlig i en periode på opptil fire år. Bevilgninger avhenger av at Stortinget vedtar budsjettforslaget for 2013 og at Stortinget vedtar å opprettholde tilskuddet i de kommende års statsbudsjetter. Hva som skjer etter fire år er noe som må tas stilling til når den tid kommer. Vilkårene for tilsettinger av lærere er skoleeiers ansvar.

Vil dette være ekstraordinære stillinger som opprettes kun pga statsbudsjettet? Får kommunen ekstra penger til disse, eller hvordan fungerer det?
Svar: Dette er et forslag om et øremerket tilskudd til økt lærertetthet på de skolene som er omfattet. Kommunene som søker vil få ekstra midler øremerket til nettopp dette, og det forutsettes at midlene brukes på formålet.

Hvordan skal det rapporteres om midlene?
Svar: Kommunene må rapportere årlig på bruk av midlene. Kommunene rapporterer om ressursinnsatsen i skolen allerede i dag gjennom Grunnskolenes informasjonssystem (GSI). I tillegg vil det bli bedt om en enkel, særskilt rapportering fra kommunene på bruk av midlene fra tilskuddsordningen. Detaljene omkring dette vil vi komme tilbake til i retningslinjene for tilskuddsordningen og ved utlysning av midler.

Hvilke vilkår er brukt for å plukke ut hvilke ungdomsskoler som får flere lærere?
Svar: Kommuner som skoleåret 2011-12 hadde skoler med en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever per lærer på ungdomstrinnet og grunnskolepoeng under snittet for landet kan søke om midler til formålet årlig over en periode på fire år. Listen over skoler som er omfattet ut fra disse kriteriene er utarbeidet på bakgrunn av GSI-tall og statistikk over grunnskolepoeng for skoleåret 2011-12. Det vil bli lagt til grunn at midlene skal gå til å øke lærertettheten ved disse skolene ut over ressursnivået slik det er før tildeling av midler.

Vil det inkluderes nye skoler i løpet av fireårsperioden?
Svar: Nei. Det er kun skoler som skoleåret 2011-12 møtte de kriteriene som er lagt til grunn for tiltaket, som vil omfattes. Listen på 166 skoler vil derfor ikke bli utvidet senere år til å omfatte flere skoler.  

Hva er gjennomsnittlig gruppestørrelse? Hvordan er gjennomsnittlig gruppestørrelse beregnet?
Svar: Gjennomsnittlig gruppestørrelse er beregnet på bakgrunn av informasjon om skolene slik dette blir rapportert i Grunnskolenes informasjonssystem (GSI).
Beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse er forholdet mellom antall elevtimer og antall lærertimer. Vi har tatt utgangspunkt i elev- og lærertimer på ungdomstrinnet – det gjelder også for kombinerte skoler. I beregningen er det tatt utgangspunkt i alle timer unntatt timer til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk. Dette fordi vi ønsker å ta utgangspunkt i lærertettheten slik den er i ordinær undervisning. Dette er i tråd med de vurderingene som ble gjort i høringen av lovforslag om nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen. Beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning tilsvarer ”beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse 2” i GSI.
Mer informasjon om GSI finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider:http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/GSI-innsamling-2012/?WT.ac=GSI=pavirker

Kan kommunene/skolene benytte lærerressursene til alle typer undervisning slik de selv ønsker?
Svar: I utvelgelsen av skoler er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning, jf. svar på spørsmål over. Det vil si at ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk er holdt utenfor. Dette fordi vi ønsker å styrke lærertettheten i ordinær undervisning. Det vil bli lagt til grunn at midlene skal gå til å øke lærertettheten i ordinær undervisning ved skolene ut over ressursnivået slik det er  i ordinær undervisning før tildeling av midler. Midlene og lærerressursene kan derfor ikke brukes på spesialundervisning eller særskilt norskundervisning.

Kan kommunene kutte/omprioritere i skolebudsjettet og samtidig få midler fra tilskuddet?
Svar: En forutsetning for tildeling av midler er at de skal brukes til å øke lærertettheten i ordinær undervisning ved skolene som er omfattet av tilskuddet. Lærerressursene i ordinær undervisning ved disse skolene må økes ut over ressursnivået slik det er før tildeling av midler. Med det menes ressurssituasjonen i ordinær undervisning ved disse skolene skoleåret 2011-12.