Historisk arkiv

Flere skal fullføre videregående opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ny SSB-statistikk viser at andelen som fullfører og består fem år etter at de begynte i videregående opplæring gikk ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med fjorårets tall.

Statistisk Sentralbyrå publiserte i dag statistikk som viser at andelen som fullfører og består fem år etter at de begynte i videregående opplæring gikk ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med fjorårets tall. - Dette bekrefter at Ny GIV, regjeringens prosjekt for å få flere gjennom videregående utdanning, er avgjørende for svært mange unges framtid, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Statistikken viser at 69 prosent av elevene som begynte i videregående opplæring i 2006 fullførte og besto innen fem år etter at de startet opp. Det er samme andel som for 2004-kullet, mens andelen var 70 prosent for 2005-kullet.

- Andelen som gjennomfører videregående har ligget på om lag 70 prosent de siste femten årene. Det er for dårlig. For regjeringen er det derfor en høyt prioritert oppgave å sørge for at flere fullfører og består videregående opplæring.

- Vi hadde ikke forventet noen effekt av tiltakene som er satt inn ennå. Dette er elever som skulle vært ferdig med videregående før Ny GIV-kampanjen ble lansert. Statistikken blir dermed en viktig bekreftelse på at det fortsatt er stort behov for å videreføre den kraftfulle satsningen vi har satt i gang med forsterket opplæring, tettere oppfølging og et målrettet samarbeid mellom forvaltningsnivåene gjennom prosjektet Ny GIV, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Et av hovedtiltakene i Ny GIV er intensivopplæring for svakt presterende elever i 10. trinn. I år har over 5000 elever fått forsterket opplæring i lesing, skriving og regning for å ha et bedre grunnlag for å fullføre og bestå videregående opplæring. Totalt har rundt 2000 lærere fra 234 kommuner blitt kurset for å drive denne opplæringen, og til høsten vil nye 1600 lærere fra resten av landet bli skolerte.

Et annet viktig tiltak er å styrke oppfølgingen av de elevene som allerede har falt ut av opplæringen. Antall ungdommer som ikke er kjent for oppfølgingstjenesten er nå mer enn halvert og er nå under 4000, mens det er en økning i antallet som følges opp og veiledes i et samarbeid mellom oppfølgingstjenesten i fylkeskommunene og NAV, til 4400.

Fortsatt er gjennomføringstallene svakest på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og derfor er satsningen på yrkesretting og relevans i fellesfagene på disse utdanningsprogrammene også et sentralt tiltak for å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring.

- Dette er tiltak vi har tro på og vil fortsette med. Jeg arbeider for at vi i årene framover får en positiv utvikling i gjennomføringstallene for videregående skole og lykkes med at flere oppnår en sluttkompetanse i form av et vitnemål eller fagbrev, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Se omtale og statistikk på SSB sine nettsider

Les mer om Ny GIV