Historisk arkiv

Instituttenes basisfinansieringssystem bør forenkles

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har fått gjennomført en evaluering av basisfinansieringssystemet for forskningsinstituttene. Evalueringen viser at systemet, som ble innført i 2009, har bidratt til å styrke instituttene, men at det bør gjøres forenklinger for å bidra til ytterligere måloppnåelse.

― Instituttene er viktige internasjonale aktører i norsk forskning og den mest sentrale leverandøren av anvendt forskning til næringslivet og offentlig sektor. Det er derfor avgjørende at statens tilskudd på vel 850 millioner kroner gir best mulig avkastning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Evalueringen viser at det er stor tilslutning til intensjonene bak finansieringssystemet, og at ingen vil tilbake til tidligere ordning. Selv om systemet har virket i få år, viser evalueringen at det allerede har resultert i atferdsendringer, og at resultatkravene brukes aktivt i styringen mellom styre og ledelse, og mellom ledelse og ansatte ved instituttene.

― I en tid hvor norsk næringsliv må bli mer konkurransedyktig og forvaltningen mer kunnskapsbasert, er instituttsektoren viktigere enn noen gang. Regjeringen tok grep om instituttsektoren da vi i 2009 innførte et system som stilte tydelige resultatkrav til instituttene. Jeg er glad for at dette systemet har styrket instituttsektoren som leverandører av relevant forskning av høy kvalitet. Evalueringen gir oss også ny kunnskap og anbefalinger som kan gjøre systemet enda bedre. Jeg vil jobbe videre med dette inn mot neste forskningsmelding, som skal legges fram for Stortinget neste vår, sier Kristin Halvorsen.

Evalueringen har også vist at finansieringssystemet er komplekst og derfor bør forenkles. Ifølge evalueringen vil det styrke måloppnåelsen. Evalueringen har også anbefalinger til hvordan Norges forskningsråd kan styrke sin oppfølging av instituttene.

Basisfinansieringens formål er å sikre en sterk instituttsektor som kan tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskningstjenester av høy internasjonal kvalitet. Ett sentralt element i systemet er at deler av tildelingen skjer med bakgrunn i oppnådde resultater. 51 institutter med en omsetning på 8,4 millistfrt kroner (2011) inngår i ordningen.

Evalueringen er utført av Damvad Norge på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.