Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Mangel på stipendiater i årene framover

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En ny rapport tegner et bilde av at det om fem år vil utdannes rundt 700 stipendiater for lite årlig. – Særlig viser rapporten at det er behov for målrettet innsats for flere med doktorgradsutdanning innenfor teknologi- og realfag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

- Vi må målrette innsatsen for å få flere med doktorgrad innenfor teknologi og realfag, sier Tora Aasland.(Foto: KD)

En ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet (UHR)  har lagt fram en rapport som vurderer forholdet mellom samfunnets behov og tilbud av personer med doktorgradsutdanning.  Det er første gang vurderingen er brutt ned på fagområder.

Rapporten tegner et bilde av at det om fem år vil utdannes rundt 700 stipendiater for lite årlig.  – Særlig viser rapporten at det er behov for målrettet innsats for å få flere med doktorgradsutdanning innenfor teknologi- og realfag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. 

Rapport viser også at utdanning av doktorer innenfor både humanistiske fag, samfunnsfag og medisin er i tråd med behovene framover.

 

– Den gode nyheten er at utdanning av doktorer innenfor både humanistiske fag, samfunnsfag og medisin er i tråd med behovene framover.  Tallene avkrefter myten om at vi utdanner ”en haug med unyttige HumSam’ere”.  Tvert i mot virker utdanningsnivået å være helt i tråd med behovene, sier Tora Aasland.

 

Ifølge ekspertgruppen vil det å utdanne doktorer ha en direkte nytte for bedrifter og arbeidsliv. Nesten hundre prosent av doktorene har arbeid der de har bruk for doktorgraden sin.

 

Opptrapping av stipendiatstillinger

 

Gruppen foreslår en opptrapping av i overkant av 350 stipendiatstillinger per år framover for å møte behovene. Ekspertgruppen har samtidig slått fast at en slik opptrapping vil være i tråd med kapasiteten i forsknings- og undervisningssystemet.

 

Statsråd Tora Aasland sier rapporten viser at mye av det som har vært gjort har gitt god effekt.

– Opptrappingen det siste tiåret, og bedringen i gjennomføring av doktorgraden gjør at vi er rimelig godt forspent med kompetanse i årene framover innenfor viktige satsingsområder. Samtidig viser tallene at vi må vurdere om det trengs en sterkere satsing på stipendiater direkte over statsbudsjettene i årene som kommer, spesielt innen teknologi og realfag. Ekspertgruppas anbefaling innebærer et meget stort løft. Selv om det vil være krevende, mener jeg ekspertgruppa på en velbegrunnet måte viser en realistisk vei framover, sier hun.

Aasland viser til politikken i forskningsmeldingen ”Klima for forskning” og regjeringens kraftige satsing på nettopp realfag. I forskningsmeldingen pekes det på at det vil være naturlig at Norge utdanner omtrent like mange doktorer per million innbyggere som våre naboland.

- Heldigvis er det mange utviklingstrekk som kan hjelpe oss i riktig retning. Det kommer flere inn til Norge med utenlandske doktorgrader (både nordmenn og utlendinger) enn det som drar ut. Likeledes at nærings-phd ordningen, som er et spleiselag med næringslivet, ser ut til å bli mer benyttet. I tillegg vil en fortsatt bedring av rammene for gjennomføring av doktorgraden gjøre at færre faller fra.