Historisk arkiv

Norskfaget skal endres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Jeg har lyttet til elever og lærere som mener at endringer i norskfaget er nødvendig. Slik det er i dag går det for mye tid til vurdering og dokumentasjon. Det er derfor på tide at norskfaget endres, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

(Foto: KD)

  - Jeg har lyttet til elever og lærere som mener at endringer i norskfaget er nødvendig. Slik det er i dag går det for mye tid til vurdering og dokumentasjon. Det er derfor på tide at norskfaget endres, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.   Kunnskapsministeren understreker at det i dag er en alvorlig situasjon for nynorsk. - Nynorsk som hovedmål er på vikende front, og nynorsk vil trues som skriftspråk dersom ikke flere velger å ha nynorsk som hovedmål. Det er  viktig at flere av de elevene som i utgangspunktet har nynorsk som hovedmål, holder på det gjennom utdanningsløpet, sier Halvorsen.

 

I 2011  hadde 6,7 prosent av elevene som tok eksamen i videregående – studieforberedende  nynorsk som hovedmål. Det er en nedgang fra 7,7 prosent i 2008.  I grunnskolen var det 13,2 prosent som hadde nynorsk som hovedmål.  Det er altså mange elever som starter med nynorsk, men som bytter til bokmål som hovedmål.

For å styrke nynorsk som skriftspråk vil det derfor bli vurdert en rekke tiltak:

  • Opplæringen i lesing generelt, og særlig av nynorske tekster styrkes gjennom hele opplæringsløpet og særlig på barnetrinnet
  • Tilleggspoeng for nynorsk hovedmål ved opptak til høyere utdanning.
  • Mer kunnskap om årsaken til språkbytte
  • Ny tiltaksplan for perioden 2013 – 2016 særlig rettet mot fylker/kommuner der elever bytter fra nynorsk til bokmål som hovedmål
  • Kompetanseheving for lærere i nynorsk lesing og skriving
  • Styrke læringsressurser på nynorsk – særlig på nett

Utdanningsdirektoratet fikk i 2010 i oppdrag å revidere læreplanene i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og engelsk.  Samtidig ble de bedt om å vurdere om det var behov for å gjøre endringer i forholdet mellom hovedmål og sidemål i læreplanen i norsk. I sine anbefalinger legger Utdanningsdirektoratet vekt på at dannelsesaspektet bør legges til grunn for opplæringen i grunnskolen, men anbefaler at en går bort fra ambisjonen om at elevene skal mestre hovedmålet og sidemålet like godt skriftlig.  Anbefalingene er derfor at læreplanen i norsk blir endret når det gjelder omfang, ambisjonsnivå og vurderingsordninger for skriftlig sidemål.

Direktoratet går inn for at elevene fortsatt skal lære å skrive både på bokmål og nynorsk, men anbefaler at læreplanens formålstekst tydelig prioriterer arbeidet med hovedmålet i skriveopplæringen. Kompetansemålene må også være ulike for arbeidet med hovedmålet og sidemålet. Det anbefales at leseopplæringen blir styrket generelt, men at det blir tydelige krav til lesing av tekster på nynorsk for alle elever.

- Elevene som har nynorsk som sidemål får en altfor dårlig begrunnelse for hvorfor det er en viktig del av norskfaget. Det er avgjørende at alle elever får forståelse av at nynorsk styrker kultur og språk også for dem som har bokmål som hovedmål.

Direktoratet foreslår at elevenes skrivekompetanse blir vurdert med en felles karakter for hovedmål og sidemål både på ungdomstrinnet og på studieforberedende utdanningsprogram.  Dagens eksamensordning etter Vg3 med obligatorisk skriftlig eksamen i hovedmålet og trekkfageksamen i sidemål forslås beholdt, men direktoratet anbefaler at eksamensoppgavene i norsk sidemål får en annen innretning enn eksamen i hovedmål, for eksempel ved at det gis kortere tekstoppgaver. Direktoratet anbefaler at egen skriftlig eksamensdag i sidemål etter 10. årstrinn faller bort.

- Forslagene må vurderes nøye, og jeg vil være opptatt av god dialog med aktører og interesseorganisasjoner underveis i prosessen, sier kunnskapsministeren.

Endelige beslutninger om innholdet i læreplanen, antall standpunktkarakterer og eksamen tas etter at læreplanen har vært på høring høsten 2012.  Ny læreplan i norsk fastsettes av departementet for skoleåret 2013 – 2014.