Historisk arkiv

Rapport om samisk forskning og høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mottok i dag rapporten "Langs lange spor - om samisk forskning og høyere utdanning" fra utvalget som har utredet samisk forskning og høyere utdanning. Rapporten vil utgjøre et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle samisk forskning og høyere utdanning.

Utvalgsleder Nils A. Butenschøn overleverer rapporten ”Langs lange spor – om samisk forskning og høyere utdanning” til kunnskapsministeren. (Foto: KD)

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mottok i dag rapporten "Langs lange spor -  om samisk forskning og høyere utdanning" fra utvalget som har utredet samisk forskning og høyere utdanning. - Det er viktig at samisk forskning og høyere utdanning har gode kår, sier statsråden. Rapporten vil utgjøre et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle samisk forskning og høyere utdanning. 

Utvalget, som har vært ledet av professor Nils A. Butenschøn, ble oppnevnt i august 2010. Dette var en følge av at regjeringen i siste forskningsmelding, Klima for forskning (St.meld. nr 30 (2008-2009) gikk inn for å nedsette et utvalg for ”å utrede utviklingstrekk, behov og målsettinger for samisk forskning og urfolksforskning, herunder rammer for strategisk samarbeid, institusjons- og nettverksbygging”. Utvalget har hatt et bredt mandat ved at de skulle se på samisk forskning og høyere utdanning i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Statsråden understreker at utvalgets vurderinger vil utgjøre et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle samisk forskning og høyere utdanning.

- Jeg kan love at vi skal studere utredningen grundig og nøye. Hun framhevet også at Kvalitetsreformen hadde en egen stortingsmelding om høyere samisk utdanning og forskning (St.meld. nr. 34 (2001-2002) hvor regjeringen gikk inn for at høyskolens fagmiljø skulle styrkes.

Etter Kvalitetsreformen har også andre viktige byggesteiner for videre utvikling kommet på plass. Blant annet har Samisk høyskole fått et nytt bygg som gir rom og plass og inspirasjon til å drive aktivt med spørsmål knyttet til samiske forhold og Nordisk samisk institutt er blitt en del av høyskolen.

- Det feltet som utvalget skulle dekke har vært stort, og jeg er trygg på at det ligger mye arbeid, tenkning, diskusjon og refleksjon i den overleverte rapporten, sa statsråden. 

Utvalget har bestått av:

Professor Nils A. Butenschøn, leder

Spesialrådgiver Kari Morthensen

Professor Nils Oskal

Høgskolelektor Per Ravna

Lektor Anni-Siiri Länsman

Ph.d.-stipendiat Johan Strömgren

Forsker Else Grete Broderstad

 

Sametingets visepresident, Laila Susanne Vars, var også tilstede da utvalget la fram sin rapport. Her sammen med statsråd Kristin Halvorsen. (Foto: KD)