Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Nytt opplæringstilbud om antisemittisme og rasisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Snart vil skoler få tilbud om et opplæringstilbud for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Opplæringstilbudet skal gi lærere og skoleledere kunnskap og ferdigheter, og støtte skolenes arbeid med å skape et læringsmiljø der alle føler tilhørighet.

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har gitt Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i oppdrag å utvikle opplæringstilbudet. Det er satt av 6 millioner kroner til dette oppdraget, som strekker seg over 3 år. Tilbudet er et samarbeid mellom HL-senteret, Det europeiske Wergelandsenteret og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS).

Regjeringen varslet satsningen på forebygging av antisemittisme og rasisme i stortingsmeldingen om ungdomstrinnet (Meld. St. 22 Mestring – Motivasjon – Mangfold (2010-2011).

- Skal arbeidet mot antisemittisme og rasisme lykkes, er vi nødt til å arbeide helhetlig i skolen. Skolen er en felles arena for alle som vokser opp i Norge, og et viktig sted for å ta tak i fordommer og bekjempe diskriminering. Dette prosjektet skal bidra til at lærere og skoleledere tar dette på alvor, og støtte dem i det forebyggende arbeidet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Regjeringen ønsker å skape et inkluderende samfunn fritt for etnisk diskriminering, der alle har like muligheter uansett hvilken bakgrunn de har, sier hun.

Opplæringstilbudet inneholder temaer som antisemittisme, rasisme og andre gruppefordommer, demokratisk beredskap, kritisk tenkning og konflikthåndtering.

- Arbeid på den enkelte skole vil stå sentralt. Vi skal reise ut til skoler og kurse hele personalet der. Samtidig skal vi samle team fra flere skoler for utveksling av erfaring og arbeid med lokale prosjekter, sier HL-senterets direktør Guri Hjeltnes. - Det er altså snakk om et bredt og sammensatt program med arbeid på ulike nivåer, et program som tar kompleksiteten i antisemittiske og rasistiske holdninger alvorlig, sier Hjeltnes.

Arbeidet med prosjektet starter opp i august, og de første skolene skal etter planen gjennomføre opplæringstilbudet våren 2013. Prosjektet går over tre år og skal avsluttes sommeren 2015. De skolene som deltar vil forplikte seg til et halvt års program, med kursing av hele personalet og teamarbeid med lokale prosjekter.

Fakta:

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) driver både forskning og undervisning om antisemittisme og rasisme, i historisk og aktuelt perspektiv. Wergelandsenteret er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. De deltakende personene fra ILS er fagdidaktikere med omfattende læreplankompetanse og kunnskap om demokratiforståelse hos ungdom gjennom sitt arbeid med International Civic and Citizenship Education Study (ICCS).