Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal utrede regelverket for både private høyskoler og fagskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet setter sammen ekspertgruppe for å utrede regelverket for private høyskoler og fagskoler. – Det er viktig at regelverket har et utbytteforbud, slik som i dag. Jeg mener også det vil være en fordel for private høyskoler og fagskoler at regelverket klargjøres, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Ekspertgruppen skal ledes av Marianne Andreassen, direktør i Statens lånekasse for utdanning.

Kunnskapsdepartementet setter sammen ekspertgruppe for å utrede regelverket for private høyskoler og fagskoler. – Det er viktig at regelverket har et utbytteforbud, slik som i dag. Jeg mener også det vil være en fordel for private høyskoler og fagskoler at regelverket klargjøres, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Ekspertgruppen skal ledes av Marianne Andreassen, direktør i Statens lånekasse for utdanning.

 

Dagens regelverk slår fast at private høyskoler og fagskoler skal la statlige driftstilskudd og egenbetaling komme studentene og elevene til gode. Private institusjoner som mottar statstilskudd, kan ikke gi økonomisk utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eier eller dens nærstående.

Lovverket er overordnet og spesifiserer ikke nærmere hvilke krav som stilles til institusjonenes bruk av tilskudd og egenbetaling og på hvilken måte dette skal dokumenteres.

Kunnskapsdepartementet setter derfor sammen en ekspertgruppe for å utrede og presisere regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene, inkludert kravet til at midlene skal komme studentene til gode. Ekspertgruppen skal se på regelverket for private høyskoler og fagskoler både med og uten statlige tilskudd. 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier det er viktig at regelverket har et utbytteforbud, slik som i dag. – Dette sørger for at statstilskudd ikke kanaliseres til eiere, men brukes på studentene. Jeg mener det vil være en fordel for private høyskoler og fagskoler at regelverket klargjøres. På den måten vil det være tydeligere for institusjonene hva de kan og ikke kan gjøre, og det gir større tillit i samfunnet til at ingen beriker seg på studentene og elevenes bekostning, sier Kristin Halvorsen.

Arbeidet skal være ferdig i løpet av 014.

Ekspertgruppen

Ekspertgruppen skal ledes av Marianne Andreassen. Hun er direktør i Statens lånekasse for utdanning, og har bakgrunn som blant annet direktør for Direktoratet for økonomistyring og statssekretær i Finansdepartementet. Hun har også erfaring fra privat sektor.

For øvrig vil ekspertgruppen ha medlemmer med økonomisk og juridisk kompetanse. Nettverk for private høyskoler og Fagskolerådet vil bli bedt om å foreslå ett medlem hver, og Norsk studentorganisasjon og Organisasjon for norske fagskolestudenter vil bli bedt om sammen å foreslå ett medlem.

Mandat

Ekspertgruppen får følgende mandat: 

Ekspertgruppen skal:

-Klargjøre innholdet i universitets- og høyskolelovens og fagskolelovens  bestemmelser om at statlig tilskudd og egenbetaling skal komme studenter til gode, herunder utrede behovet for nødvendige presiseringer og endringer i regelverket for å sikre formålet.

-Utrede departementet tilsynsansvar, jf. universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.

-Klargjøre departementets tilsynsansvar og foreslå ev. endringer for å sikre en hensiktsmessig gjennomføring av tilsyn.

-Utrede alternativer og foreslå hvordan tilsynet bør utføres og organiseres.

-Minst ett av forslagene skal kunne gjennomføres innenfor uendret ressursbruk.

 

Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2014.