Historisk arkiv

Høring om utvidet rett til plass i barnehage og to årlige opptak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har i dag lagt ut høring om utvidelse av retten til plass i barnehage og innføring av to barnehageopptak i året. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 bevilget 241 millioner kroner til utvidelse av retten til barnehageplass.

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om utvidelse av retten til plass i barnehage og innføring av to barnehageopptak i året. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 bevilget 241 millioner kroner til utvidelse av retten til barnehageplass.

 

Departementet foreslår to alternativer for hvordan retten til plass kan endres.

Det ene alternativet er at barn som fyller ett år i september eller oktober skal få rett til plass innen utgangen av februar året etter, og at det innføres to årlige barnehageopptak.

Det andre forslaget er at barn som fyller ett år i september eller oktober skal få rett til plass innen utgangen av oktober samme år, og det innføres krav om to årlige barnehageopptak.

Begge alternativene kan danne utgangspunktet for en ordning som senere kan utvides. 

Etter dagens regelverk kan foreldre med barn født i september eller oktober, risikere å måtte vente opptil 11 måneder etter at barnet har fylt ett år før de får rett til barnehageplass. Foreldre med barn over ett år som flytter til en ny kommune etter at søknadsfristen for plass i barnehage er utløpt, kan risikere å måtte vente til neste opptak for å få rett til plass. 

Formålet med forslagene er å sikre en mer likeverdig tilgang til barnehageplass, og å redusere ventetiden for barn som fyller ett år i september eller oktober. Innføring av to årlige barnehageopptak vil bidra til å redusere ventetiden for barnehageplass. Høringen er en oppfølging av Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. 

Høringsfristen er 14. januar 2014.