Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

”Tegnspråkpakken” – Et trepartssamarbeid for norsk tegnspråk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å jobbe videre med å konkretisere og iverksette fire tiltak som et bidrag til å styrke statusen for norsk tegnspråk.

-Jeg er veldig glad for at vi har etablert et samarbeid om disse tiltakene, som jeg håper vil bidra til at flere barn, unge og voksne blir kjent med norsk tegnspråk. Skolen er en viktig arena for å styrke og utvikle norsk tegnspråk, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Generalsekretær i Norges Døveforbund Bjørn A. Kristiansen er enig:

-"Tegnspråkpakken", som har en tospråklig tilnærming fra starten av, er et skritt i riktig retning i å gi døve og hørselshemmede barn en fullgod start på livet."

Språkrådets direktør Arnfinn Muruvik Vonen mener at tiltakene i pakken vil bidra til å gjøre norsk tegnspråk bedre kjent og mer tilgjengelig, til beste for tegnspråkbrukerne selv og oss alle.

St. Meld. Nr. 35 "Mål og meining?" (2007-2008) ga Språkrådet ansvar for norsk tegnspråk som språkpolitisk arbeidsområde, og pekte på det offentliges ansvar for å styrke og utvikle norsk tegnspråk som minoritetsspråk. Kunnskapsdepartementet har i møter og gjennom brev fått innspill fra Språkrådet og Norges Døveforbund til utfordringer i sektoren og hvordan departementet kan bidra til en styrking av tegnspråkets status i befolkningen gjennom tiltak i opplæringssektoren.

Sammen har Norges Døveforbund, Språkrådet og Kunnskapsdepartementet blitt enige
om noen prioriterte prosjekter, som skal bidra til å styrke norsk tegnspråks status i
grunnopplæringen:

Tiltak 1. Tre pilotprosjekter knyttet til tegnspråk i opplæringen
Gjennom tre pilotprosjekter i en region skal barn/elever og voksne i barnehage, grunnskole og videregående skole bli kjent med norsk tegnspråk. Utdanningsdirektoratet er i dialog med kommuner på vestlandet. Oppstart: Høst 2013

Tiltak 2. Rammeverk for muntlige ferdigheter i tegnspråk
Det skal utarbeides et rammeverk for muntlige ferdigheter i et gestuelt-visuelt språk (tegnspråk), som grunnlag for framtidige læreplaner i norsk tegnspråk og læreplaner for døve og sterkt tunghørte. Frist for utkast: 1. mars, 2014

Tiltak 3. Støtte til videreutdanning innen norsk tegnspråk for lærere
Det skal gis støtte til dekning av studieavgiften for lærere som ønsker å gjennomføre videreutdanning i tegnspråk, 30 studiepoeng (tegnspråk 1 eller 2), med inntil 40 studenter. Oppstart: Høst 2013.

Tiltak 4. Styrking av Norsk tegnordbok
Arbeidet med Norsk Tegnordbok skal styrkes, særlig med hensyn til å dokumentere yrkesfaglige uttrykk/begreper.  Frist: 1. mars, 2014.

Norges Døveforbund (NDF) arbeider for å fremme norsk tegnspråk i det norske
samfunnet. Forbundet arbeider også for å styrke døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i samfunnet. Et av målene er at døve og hørselshemmede barn skal få tilgang til både norsk og tegnspråk fra starten av. NDF har opprettet stiftelser som har
som formål å styrke kunnskap om - og anerkjennelse av norsk tegnspråk. Disse er
Teater Manu, Døves Media og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Se www.deafnet.no

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet.
Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk, blant annet gjennom å informere om
bruk av tegnspråk i ulike sammenhenger, opplæring i tegnspråk og tegnspråkbrukernes språklige rettigheter. Språkrådet skal følge opp språkpolitiske mål
og strategier som blir fastlagt av departement og Stortinget. I enkeltspørsmål kan
Språkrådet uttale seg og gi råd etter eget skjønn om hvilke tiltak som best tjener språkpolitiske mål. Se www.sprakradet.no