Historisk arkiv

Utbygging av NTNU skal utredes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil utrede hvordan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim skal møte sitt framtidige arealbehov.

–Vi er klar over tilstanden og behovet for rehabilitering og utvidelse av universitetsanlegget på Dragvoll, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Konseptvalgutredningen skal ta utgangspunkt i to alternativer:

  • En to-campusløsning som i dag, med utvidelse, renovering og ombygging av anlegget på Dragvoll.
  • En én-campusløsning bygget rundt Gløshaugen.

–For Regjeringen er det viktig å legge til grunn at en framtidig lokalisering for NTNU får en løsning som sikrer tilstrekkelig areal og muligheter for framtidig ekspansjon. Vi er inneforstått med at NTNU har behov for en langsiktig og forutsigbar løsning (minimum 50 år) for å fylle sin oppgave som forsknings- og utdanningsinstitusjon. Det er derfor viktig at en vurdering av framtidig campusløsning også tar i betraktning tidligere materiale om faglige gevinster, blant annet rapporten ”NTNU/HiST 2020” og eventuelt supplere med nye oppdateringer og analyser, sier Halvorsen.

For de aktuelle alternativene skal det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse. En slik analyse skal inkludere konsekvenser for miljø og bærekraftig utvikling i kommunen. I utredningen vil behov fra alle sentrale interessenter og aktører vurderes, herunder Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU.

I tidsperspektivet for en videre prosess ligger det at en utredning må foreligge relativt raskt og innen utgangen av 2013. Når utredningen er gjennomført og kvalitetssikret (gjennom en såkalt KS1 i henhold til Finansdepartementets retningslinjer), kan styret ved NTNU og Regjeringen vurdere valg av framtidig campusløsning. Det tas sikte på at Regjeringen kan ta en beslutning om campusløsning i 2014. Kunnskapsdepartementet vil deretter starte planlegging av byggeprosjektene. Det tas sikte på at utbyggingen kan ferdigstilles innenfor en tidsramme på 10 år.

Gevinst ved tomtesalg er ikke en del av alternativanalysen, men kan tas i betraktning ved Regjeringens vurdering av finansiering av utbyggingen på et senere tidspunkt.

Mandat for konseptvalgutredning for NTNU.