Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kraftig satsing på barnehager og skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å senke maksimalprisen for heldags barnehageplass til 2 250 kroner per måned og 24 750 kroner per år. Videre legger Regjeringen inn midler til å etablere vel 11 000 heltidsplasser i barnehagene.

Pressemelding

Nr.: 082-05
Dato: 10. november

Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett for2006

Kraftig satsing på barnehage og skole

Regjeringen foreslår å senke maksimalprisen for heldags barnehageplass til 2 250 kroner per måned og 24 750 kroner per år. Dette er en reduksjon på 6 380 kroner per år i forhold til den tidligere regjeringens opplegg. Videre legger Regjeringen inn midler til å etablere vel 11 000 heltidsplasser i barnehagene.

Regjeringen foreslår å øke kommunenes frie inntekter med 5,7 milliarder kroner i forhold til 2005. Inkludert i økningen av kommunenes frie inntekter er en videreføring av 400 millioner kroner til nye læremidler i grunnskolen. Også de andre satsningsforslagene som skal sikre at Kunnskapsløftet blir gjennomført fra skoleåret 2006-07, blir videreført.

  • Gjennom den betydelige veksten i kommunenes frie inntekter legger Regjeringen til rette for at kommunene kan øke antallet lærere i grunnskolen og redusere prisen i skole-fritidsordningen (SFO). Styrket kommuneøkonomi er en viktig forutsetning for å gjøre skolen bedre, sier Kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Det fysiske arbeidsmiljøet for elever og lærere skal bli bedre. Regjeringen foreslår derfor å utvide ordningen med rentekompensasjon for investeringer i skoleanlegg med ytterligere en milliard kroner. Samlet investeringsramme er etter dette 13 milliarder kroner.

Antallet fengselsplasser er de siste årene økt uten at bevilgningen til opplæring i fengslene er trappet opp i samme grad. Regjeringen vil styrke fengselsopplæringen og øker bevilgningen til dette formålet med totalt 21,3 millioner kroner.

For å styrke rekrutteringen til læreryrket foreslår regjeringen å øke kapasiteten ved allmennlærer-, førskolelærer- og praktisk-pedagogisk utdanning med 500 nye studieplasser fra høsten 2006. Det blir samtidig foreslått å øke tilskuddet til studentboliger med 10 millioner kroner.

Innenfor området høyere utdanning ønsker Regjeringen også å endre fordelingen av doktorgradsstillinger. I St.prp. nr. 1 (2005–2006) ble det foreslått å opprette 350 slike stillinger. 250 av disse skulle kanaliseres direkte til universitets- og høyskolesektoren, mens de resterende skulle gå via Norges forskningsråd som frie stipender. Regjeringen foreslår å endre tildelingen av de 350 nye stillingene slik at stillingene i sin helhet kanaliseres direkte til universitets- og høyskolesektoren. Dette er i tråd med at universitets- og høyskoler skal ha hovedansvaret for å finansiere forskerrekrutteringen.

Regjeringen ønsker å styrke opplæringstilbudet for voksne og øker bevilgningen til program for basisferdigheter i arbeidslivet med 14,8 millioner kroner. Fem millioner kroner av beløpet skal gå til analyse- og utviklingsarbeid. Dette programmet er nytt i 2006, og regjeringens nye opplegg innebærer en fordobling av bevilgningen i forhold til forslagene i St.prp. nr 1 (2005-06).

Regjeringen ønsker at alle skal ha lik rett til utdanning og at det skal være en sterk og mangfoldig offentlig fellesskole med plass til alle. Regjeringen vil derfor foreta en gjennomgang av friskoleloven, herunder tilskuddsordningen, for å stramme inn utbredelsen av frittstående skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Som en følge av dette foreslår Regjeringen å avvikle tilskuddet til kapitalkostnader til frittstående skoler med 52,6 millioner kroner. I tillegg foreslås bevilgningen til frittstående skoler redusert med 335 millioner kroner på bakgrunn av oppdaterte elevtall i 2005 og anslag for aktivitet i 2006. Regjeringen sparer også inn vel 23 millioner kroner på nasjonale prøver fordi det er bestemt at slike prøver ikke skal avholdes i 2006.

Kontaktperson: Kjetil Moen, Avdeling for økonomi og styring, telefon 22 24 75 28.

Til toppen