Historisk arkiv

Ønsker godt samarbeid med lærerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Øystein Djupedal inviterer til aktivt samarbeid med hele utdannings-Norge for å sikre utdanningsløftet landet trenger.

Pressemelding

Nr.: 78-05
Dato: 27.10.05

- Vil ikke lykkes uten godt samarbeid med lærerne


- Jeg vil invitere til et aktivt samarbeid med hele utdannings-Norge for å sikre det utdanningsløftet landet trenger. Lærerne vil ha en helt sentral rolle i dette. Uten et slikt samarbeid vil vi ikke lykkes, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal til Utdanningsforbundet i dag.

- Jeg vil invitere til et aktivt samarbeid med hele utdannings-Norge for å sikre det utdanningsløftet landet trenger. Lærerne vil ha en helt sentral rolle i dette, og uten et slikt samarbeid vil vi ikke lykkes.

Dette fremholdt kunnskapsminister Øystein Djupedal da han i dag talte på Utdanningsforbundets utdanningskonferanse i Oslo. Konferansen var Djupedals første store møte med lærere fra hele landet etter at han ble statsråd, og han la avgjørende vekt på en god dialog.

Djupedal understreket betydningen av sterk kommuneøkonomi som en grunnleggende forutsetning for en bedre skole:

- Regjeringen har derfor gått inn for å styrke kommunene med 5,4 milliarder kroner. Dette er penger som jeg forutsetter også kommer skolen til gode.

Den nye Kunnskapsministeren tok også opp Regjeringens standpunkt om at 2. fremmedspråk ikke skal være obligatorisk i grunnskolen:

- Regjeringen ønsker at så mange elever som mulig tar et fremmedspråk nummer to. Jeg støtter også arbeidet med å gjøre 2. fremmedspråk til et praktisk rettet redskap for kommunikasjon og kulturkunnskap. Men vi må også ta hensyn til de elever som ønsker å utvikle sine kunnskaper og ferdigheter gjennom andre fag. Derfor bør ikke dette være obligatorisk, og jeg tror en slik løsning vil motivere enda flere elever til å arbeide med faget. I tillegg skal vi videreføre den innsatsen som er iverksatt for å øke lærernes kompetanse i å undervise i slike språk, sa Djupedal.

Andre sentrale punkter i Djupedals budskap til deltakerne på konferansen var disse:

  • Regjeringen ønsker at de nasjonale prøvene skal videreutvikles, men understreker at målsettingen skal være kvalitetsforbedring i læringsarbeidet, ikke rangeringer av skoler. Rapporten Nasjonale prøver på ny prøve dokumenterer at dagens prøver ikke fyller de forutsetninger og forventninger som ble satt. Det vil derfor ikke bli gjennomført nye prøver i skoleåret 2005-2006.
  • Regjeringen vil endre dagens friskolelov til en lov som i hovedsak bygger på den tidligere privatskoleloven og tar sikte på å presentere et lovforslag på dette våren 2006.
  • Regjeringen vil videreføre og forsterke hovedlinjene i Kunnskapsløftet, skolereformen innen grunnopplæringen.
  • Regjeringen vil ha et nytt stort løft for barnehagene. Maksprisen skal ned til 2250 kroner per måned fra 1. januar.

Lenke til statsrådens tale på Utdanningsforbundets utdanningskonferanse