Forsiden

Historisk arkiv

Ny rammeplan for barnehagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars ny rammeplan for barnehagene. Den nye planen er mer tydelig om barnehagens innhold og oppgaver og om personalets ansvar.

Pressemelding

Nr.: 12-06
Dato: 01.03.06

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:

- Sikrer kvalitet i barnehagen

Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars ny rammeplan for barnehagene. Den nye planen er mer tydelig om barnehagens innhold og oppgaver og ansvaret til personalet. - Rammeplanen er et viktig dokument for å sikre barn et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Vi ønsker å fokusere påkvalitetsutvikling i den store utbyggingsperioden vi er inne i og dette er en viktig del av Barnehageløftet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Rammeplanen skal gi retningslinjer for både innholdet i og oppgavene til barnehagen, og gi både personale, foreldre, eier og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet. Rammeplanen har blant annet betydning for de over 6000 barnehagene, godt over 60 000 ansatte og mer enn 215 000 barn og deres foreldre.

Den nye planen understreker barns rett til medvirkning og barnehagens plikt til å ta hensyn til hvert enkelt barns forutsetninger og behov. Det er formulert tydeligere krav til personalet i barnehagen. Regjeringen har innarbeidet en tydeligere sammenheng mellom rammeplanen og skolens læreplaner. Fagområdene er derfor i stor grad de samme som barn senere vil møte igjen som fag i skolen. Et nytt fagområde er området matematisk kompetanse. Barnehagens innhold skal fortsatt være basert på lek, omsorg og læring.

- Barnehagens egenart som omsorgs- og læringsarena skal bevares samtidig som kontinuiteten i barns oppvekst og utdanning må ivaretas. De fleste barn har barnehageerfaring før de begynner på skolen. Barnehagens betydning som pedagogisk institusjon er derfor større enn noen gang, sier Djupedal.

Det legges stor vekt på samarbeid med hjemmet og foreldres medvirkning.
- Rammeplanen gir informasjon til foreldre om hva de kan forvente av barnehagen og kan være utgangspunkt for å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Vi oppfordrer barnehagene til å sette planen på dagsorden i foreldremøter utover høsten, sier Djupedal.

Rammeplanen vektlegger betydningen av et kompetent personale og et godt læringsmiljø preget av lek, humor, samhørighet og fellesskap. Regjeringen har satt av 50 millioner kroner til en kompetanseplan for ansatte i barnehagesektoren.

Den nye rammeplanen er vesentlig kortere enn den tidligere, men mye av grunntankene er bevart. Som tillegg til rammeplanen vil det bli utarbeidet flere temahefter som utdyping av noen av de sentrale områdene, blant annet om småbarn i barnehagen og barns medvirkning.

Rammeplanen iverksettes fra 1. august 2006. Planen bygger på rapporten som en arbeidsgruppe leverte sommeren 2005 og rammeplanen fra 1995.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (pdf)
Statsrådens innledning på pressekonferansen 1. mars
Fakta om rammeplanen