Historisk arkiv

Ny strategi for styrking av realfagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Øystein Djupedal la i dag fram ” Et felles løft for realfagene”, en ny strategi for styrking av realfagene .

Pressemelding

Nr.: 42-06
Dato: 7.juni

Ny strategi for styrking av realfagene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal la i dag fram ” Et felles løft for realfagene”, en ny strategi for styrking av realfagene. Det skjedde på en internasjonal realfagskonferanse i Tromsø. Økt timetall for realfag i grunnskolen, leksehjelp og et tettere samarbeid med næringslivet er noen av tiltakene i strategien.

– Det aller viktigste i strategien er at vi får dyktige lærere som kan inspirere og motivere elevene til realfag, sier statsråden. Utfordringer knyttet til realfag i norsk skole og utdanning har vært synlige i lang tid. Det er særlig grunn til bekymring at problemet ser ut til å være alvorligere i Norge enn i de fleste andre land. – Vi ser sviktende rekruttering til studier i realfag og yrker som krever realfagskompetanse. Vår framtidige velstandsutvikling og framgang i det internasjonale samfunnet er avhengig av høy kompetanse i realfag, understreker Djupedal.

Tidligere innsats har i stor grad dreid seg om å styrke selve utdanningssystemet. Men dette er ikke lenger tilstrekkelig. – Et skikkelig løft for realfagene kan vi bare klare gjennom et tett og nært samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv i fellesskap, sier kunnskapsminister Djupedal. I planen tar regjeringen initiativ til å opprette et toppforum som skal være en møteplass mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og departementet.

Strategien peker videre på en rekke konkrete tiltak:

 • Bedre samhandling mellom utdanning og næringsliv
  For å styrke partnerskapet og samarbeidet mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjonen vil regjeringen legge til rette for at realfagsutdannet personale i bedrifter og organisasjoner kan få deltidsstillinger i skolen. På denne måten kan de bidra i skolen som rollemodeller og være ressurspersoner.
 • Etablering av studentprosjekt for leksehjelp
  En av grunnen til svikten i rekrutteringen til realfag er at disse fagene blir ansett som spesielt vanskelige. Som svar på denne utfordringen, vil det ved NTNU i Trondheim i høst iverksettes et prosjekt etter mønster av det svenske ”Headstart” ved Chalmers tekniske høyskole i Göteborg. Hovedkjernen i prosjektet er at studentene tilbyr grupper av elever ulike varianter av leksehjelp i realfag, for at elevene skal oppleve økt mestring og se mer relevans i realfagene.
 • Økt timetall i matematikk og naturfag
  I reformen Kunnskapsløftet, som innføres høsten 2006, er timetallet i naturfag og i matematikk økt i grunnskolen. Det obligatoriske timetallet i matematikk i videregående opplæring er økt med 3 uketimer. Det legges opp til ytterligere økning av timetallene i matematikk og naturfag i grunnskolen i tråd med Soria Moria-erklæringen.
 • Kompetanseutvikling i realfag for lærere og barnehageansatte
  I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet er det avsatt 600 millioner kroner i år til kompetanseutvikling for lærere og andre utviklingstiltak. Matematikk og naturfag er prioriterte fag. Et nytt fagområde i barnehagenes rammeplaner er antall, rom og form. Rammeplanen trer i kraft 1. august. Departementet har tildelt 50 millioner i kompetansemidler for barnehageansatte med føringer for særskilt satsing på dette nye området.
 • Få flere til å bli lærere med spesialisering i realfag
  For å øke andelen lærere med realfag i fagporteføljen sin, vil Kunnskapsdepartementet i 2007 vurdere økonomiske virkemidler for å rekruttere lærere/lærerstudenter til å ta masterstudier i realfag og for å rekruttere realister til læreryrket. Det kan være et stort potensial for gode realfagslærere blant ingeniører og andre kandidater med realfagsbakgrunn.

– Utfordringen for alle i tiden som kommer, er i fellesskap å sette strategien ut i livet med solide og velfungerende tiltak som til sammen skaper den realfagskompetansen Norge trenger, uttaler kunnskapsminister Djupedal. – Sammen kan vi virkeliggjøre visjonen om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon der behovet for kompetanse i realfag er dekket.

For å ivareta behovet for justeringer underveis, er alle tiltakene samlet i egne tiltaksplaner som følger opp hovedmålene og delmålene i strategien og setter strategien ut i praktisk handling. Strategien er et overordnet dokument som skal vare for hele perioden 2006-2009.

Strategi: Et felles løft for realfagene (pdf)

Tiltaksplan 2006: Et felles løft for realfagene (pdf)

Statsrådens tale ved presentasjonen av strategien i Tromsø 7.juni 2006

Statsrådens tale ved åpningen av realfagskonferansen "Communicating Science and Thechnology", Tromsø 6. juni 2006 (se også engelsk utgave av talen)