Historisk arkiv

Oppfordrer skoler og barnehager til dialog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Skoler og barnehager er en viktig arena for å la barn og ungdom snakke om Muhammed-saken. - Som kunnskapsminister oppfordrer jeg landets lærere om at vi går sammen og bidrar til forståelse og respekt for hverandre, sier statsråd Øystein Djupedal.

Pressemelding

Nr.: 08-06
Dato: 9. februar

Djupedal tar opp Muhammed-saken:

Oppfordrer skoler og barnehage til dialog

Den brede mediedekningen av de sterke reaksjonene på publiseringen av Muhammed-bildene har ført til at mange barn og unge i Norge føler seg utrygge. Skoler og barnehager er derfor en viktig arena for å la barn og ungdom snakke om denne saken. - Som kunnskapsminister oppfordrer jeg landets lærere om at vi går sammen og bidrar til forståelse og respekt for hverandre, sier statsråd Øystein Djupedal.

Han viser til at skoler og barnehager er samfunn i miniatyr der mennesker med ulik kulturell og religiøs bakgrunn møtes. Skoler og barnehager bør derfor gi barn og unge kunnskap om konflikten og mulighet til å bearbeide inntrykk og følelser. Det er viktig at foreldrene inkluderes i dette arbeidet.

For både lærere og foreldre er det viktig at vi:

  • lar barna snakke om begivenheten
  • lærer dem å vise respekt for andres tro og mening
  • fremhever at ingen har rett til å gå løs på andre eller brenne og ødelegge eiendom
  • sier at når mennesker er uenige bør de snakke sammen, og ikke bruke vold

Djupedal mener dette må være en del av skolens daglige arbeid for å sikre et godt læringsmiljø, herunder arbeid mot rasisme, mobbing og diskriminering og for forståelse, samarbeid og interkulturell og interreligiøs dialog.

  • Det foregår allerede mye godt arbeid på skolene i dag. Dette arbeidet må videreføres og forsterkes, sier statsråden.

Et godt forebyggende arbeid er også knyttet til skolenes arbeid med KRL-faget. En av målsetningene med faget er å gi kunnskap om ulike religioner og religiøse uttrykksformer. Mange konflikter bygger på manglende kunnskap. Skolenes arbeid med KRL-faget skal derfor gi et godt grunnlag for interreligiøs forståelse, dialog og aksept.

  • Jeg vil oppfordre lærerne til å bruke tid på samtaler og dialog for å dempe usikkerhet og frykt. La barn og unge få dekket sitt kunnskapsbehov. Bare på den måten kan vi hindre økt rasisme og fremmedfrykt. Jeg håper foreldre, lærere og elever sammen kan sikre at skolen er en arena for forståelse og dialog, sier Djupedal.

Mer informasjon om problemløsning i skolen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: www.udir.no