Historisk arkiv

Strammere regler for privatskolene i nytt lovforslag:

Den offentlige skolen skal prioriteres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag til ny privatskolelov. Forslaget innebærer en betydelig kursendring i forhold til den forrige regjeringens politikk og betyr som hovedregel at bare skoler som driver sin virksomhet på et religiøst grunnlag, etter en anerkjent pedagogisk retning eller er en sertifisert internasjonal skole, vil få godkjenning.

Bilde av skoleeleverRegjeringen fremmer i dag forslag til ny privatskolelov. Forslaget innebærer en betydelig kursendring i forhold til den forrige regjeringens politikk og betyr som hovedregel at bare skoler som driver sin virksomhet på et religiøst grunnlag, etter en anerkjent pedagogisk retning eller er en sertifisert internasjonal skole, vil få godkjenning.

 

- Høringsrunden vi har gjennomført viser at de viktigste aktørene i skole-Norge støtter det nye forslaget. Det er et klart uttrykk for et ønske om å prioritere kvalitet og mangfold i den offentlige fellesskolen. Det er også regjeringens hovedmål, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. 

Med det nye lovforslaget fullfører regjeringen den varslede omleggingen som ble innledet med ”frys-loven” i desember 2005. Denne  foreløpige loven hadde som målsetting å stanse den sterke veksten i antallet private skoletilbud som var i gang med grunnlag i friskoleloven av 2003. I oktober 2006 ble det fremmet et høringsforslag til ny og endelig lov, og på grunnlag av høringsrunden fremmer regjeringen nå den nye loven om privatskoler.

I høringen kom det rundt 180 uttalelser. Et flertall av høringsinstansene støtter i hovedsak, eller har ikke merknader til, høringsforslaget. Blant de som støtter forslaget er et flertall av fylkeskommunene og lærernes organisasjoner.

I forhold til høringsforslaget har Regjeringen likevel gjort endringer på enkelte punkter:
Blant annet er kravet om minimum 20 elever ved hver privatskole nå foreslått endret til 15 elever for private skoler i Norge og 10 elever for norske skoler i utlandet.  Det blir også gjort klart at eksisterende norske videregående skoler i utlandet får fortsette.

Kunnskapsministeren legger stor vekt på å fremme et lovforslag som kan samle bred politisk støtte og gjennom det skape forutsigbarhet for berørte aktører.
- Jeg inviterer derfor sentrum i norsk politikk til et samarbeid om den nye loven, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen er først og fremst opptatt av å stanse den fremtidige veksten av private skoler. Det foreslås derfor at alle skoler som er i drift  etter den tidligere friskoleloven som hovedregel får fortsette sin virksomhet, selv om de ikke oppfyller kravene i den nye loven.

Det nye lovforslaget legger opp til å beholde dagens tilskuddsordning på 85 prosent for godkjente private skoler, og det er fortsatt Utdanningsdirektoratet som skal behandle søknader om godkjenning. I vurderingen av søknader skal det legges vekt på hensynet til den offentlige skolestrukturen og skolefaglige hensyn. Nye skoler som tilbyr særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett og nye skoler som tilbyr grunnskoleopplæring i utlandet skal også kunne godkjennes. Det samme gjelder særskilt tilrettelagte skoler for funksjonshemmede.

Med forbehold om Stortingets behandling, vil loven kunne tre i kraft fra sommeren 2007, og dermed avløse den midlertidige ”frys”-loven.

Lenke til kortverson av forslaget til ny privatskolelov (pdf-fil)

Lenke til kortversjon av forslaget til ny privatskolelov (word-fil)

Lenke til Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) Om lov om endringar i friskolelova