Historisk arkiv

Nytt lovforslag:

Nei til uønsket reklame i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag om lovregulering av reklame i skolen gjennom opplæringsloven og privatskoleloven. – Jeg er opptatt av å få en lovregulering som i størst mulig grad skjermer elevene mot uønsket reklame og uønsket påvirkning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Regjeringen fremmer i dag forslag om lovregulering av reklame i skolen gjennom opplæringsloven og privatskoleloven.
– Jeg  er opptatt av å få en lovregulering som i størst mulig grad skjermer elevene mot uønsket reklame og uønsket påvirkning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

De nye lovbestemmelsene sier at skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press eller som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier. Bakgrunnen for forslaget er Regjeringens uttalte målsetting i Soria Moria-erklæringen om å motarbeide kommersialisering av undervisningssektoren og begrense kommersialiseringen av det offentlige rom.

Forslaget til lovbestemmelse innebærer at skoleeier må utøve skjønn i det konkrete tilfellet.

 –   Jeg mener at skoleeiere, skoleledere og lærere er de nærmeste til å foreta vurderinger av hva som er uønsket og skadelig påvirkning av elevene. Slike vurderinger kan være ulike, for eksempel avhengig av elevenes alder, sier Djupedal.

For å bidra til at skjønnet ikke skal bli vilkårlig, mener Kunnskapsdepartementet det er hensiktsmessig at lovbestemmelsen suppleres med en veileder om reklame, sponsing og andre salgsfremmende tiltak i skolen. Veilederen  vil kunne gi sentrale retningslinjer og få en viktig funksjon ved praktisering av bestemmelsen.

 –  Jeg vil invitere forbrukermyndighetene, skoleeierne, interesseorganisasjoner og næringslivet til å delta i arbeidet med å lage veilederen for at den skal bli utformet på en god måte og fungere etter hensikten, understreker Øystein Djupedal.