Historisk arkiv

Nytt lovforlsag:

Regjeringen sikrer elevene gratis læremidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har i dag fremmet et forslag om å lovfeste at skoleeier har ansvar for å holde elevene med nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring.

Regjeringen har i dag fremmet et forslag om å lovfeste at skoleeier har ansvar for å holde elevene med nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring. Ordningen skal gjelde for Vg2 fra høsten 2007, Vg3 fra høsten 2008 og Vg1 fra høsten 2009. 

-  Jeg er opptatt av at elevenes utgifter til læremidler ikke skal øke, selv om skoleeier velger å gjøre bærbar pc obligatorisk i skolearbeidet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. 

I  statsbudsjettet for 2007 har regjeringen fulgt opp Soria Moria-erklæringens mål om gratis læremidler for elever i videregående opplæring. Regjeringen foreslår nå i tillegg at det lovfestes i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeier har ansvar for å holde elevene i videregående opplæring med nødvendige trykte og digitale læremidler og  digitalt utstyr. Skoleeier skal imidlertid kunne pålegge elevene å holde seg med annet individuelt utstyr som opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha, for eksempel kalkulator og  kladdebøker. For å dekke kostnadene til dette skal elevene få et  årlig ikke-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassen. Stipendet er på mellom 800 og 2 600 kroner per år, avhengig av studieprogram. 

Dersom skoleeier velger å legge opp opplæringen på en slik måte at det forutsettes at elevene har hver sin bærbare pc, skal det også kunne forutsettes at pc-en utnyttes slik at den delvis erstatter tradisjonelle trykte læremidler og behovet for stasjonære pc-er på skolen. 

-  Dette vil kunne gi skoleeier en innsparing som må inngå i finansieringen av bærbare pc-er, sier Djupedal. 

Samtidig vil også elevene, dersom de får en egen bærbar pc,  kunne spare utgifter knyttet til kalkulator, kladdebøker o.l. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å åpne for at skoleeier kan kreve en viss egenandel fra eleven for å dekke deler av kostnaden ved en bærbar pc. Muligheten til å kreve en slik egenandel skal forutsette at elevene vil ha en innsparing knyttet til utgifter til annet individuelt utstyr og at eleven får beholde pc-en etter videregående skole. Departementet mener at det er rimelig at den øvre grensen for en egenandel per år, ligger under den laveste stipendsatsen i det årlige ikke-behovsprøvde læremiddelstipendet.

-   Hvis elevene må anskaffe seg pc-er, sier det seg selv at elevene også vil kunne bruke maskinene på fritiden, og de vil få beholde den etter endt skolegang, sier Djupedal.

Han legger til at en ordning hvor eleven dekker en del av kostnaden ved en bærbar pc og får beholde pc-en også kan bidra til at de tar bedre vare på maskinen.

En spørreundersøkelse i videregående skoler, gjengitt i Utdanningsspeilet for 2006, viser et gjennomsnitt på 2,5 elever per pc med internettilkobling. For enkeltskoler varierer maskinkapasiteten mellom 0,74 og 8,4 elever per pc. Når det gjelder elever per nett-tilkoblet pc, varierer dekningen mellom 0,79 og 8,8.