Historisk arkiv

Handlingsplan for mer likestilling i skole og barnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har nå lagt fram Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring. – Kjønnstradisjonelle valg av utdanning og yrke er blant de viktigste årsakene til systematiske forskjeller mellom kvinner og menn i arbeids- og samfunnsliv. Dette må vi forsøke å endre, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Illustrasjonsbilde likestillingsplanRegjeringen har nå lagt fram Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring.
– Kjønnstradisjonelle valg av utdanning og yrke er blant de viktigste årsakene til systematiske forskjeller mellom kvinner og menn i arbeids- og samfunnsliv. Dette må vi forsøke å endre, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.
 

– Målet er ikke å få like mange menn og kvinner i alle yrker, men å bryte med de synlige og usynlige barrierene som hindrer jenter og gutter i å ta utradisjonelle valg, sier Solhjell.  

Kunnskapsministeren vil at handlingsplanen skal bidra til et likestilt samfunn der alle får utnyttet sine evner og interesser, uavhengig av kjønn. Planen peker på at likestilling mellom kjønn skal ligge til grunn for all pedagogisk virksomhet i barnehage og grunnopplæring.

Det er prioritert tre hovedmål: 

 1. Læringsmiljøet i barnehage og grunnopplæring skal fremme likestilling mellom gutter og jenter.
 2. Kjønnsbalanse i valg av utdanning og yrker skal bedres - med et spesielt fokus på fag- og yrkesopplæringen og rekruttering av jenter til realfag. 
 3. Kjønnsbalansen blant ansatte i barnehage og grunnopplæring skal bedres. 

Regjeringen vil videreføre målet om at 20 prosent av de ansatte i barnehagen skal være menn.  
– Barn i barnehagen trenger å oppleve at både kvinner og menn kan ta del i omsorg. En bedre kjønnsbalanse i barnehagene er også viktig for å sikre nok kvalifisert personale og variert kompetanse. Likestillingsarbeid krever handling her og nå. Samtidig er dette et systematisk holdningsarbeid som tar tid, sier Solhjell.  

Eksempel på tiltak i planen:

 • Veiledning og kunnskapsspredning om likestilling til barnehager og grunnopplæringen
 • Veiledning til utdannings- og yrkesrådgivere om bevisste utdanningsvalg og  informasjonsmateriell til elever og foresatte om temaet
 • Oppstart av 3-årig prosjekt om jenter og realfag
 • Forskning om jenters holdninger til utdanning innen realfag
 • Studier om kjønnsskiller ved bruk av digitale verktøy ved eksamen
 • Opprettelse av et rekrutteringsteam i fylkene for å få flere menn inn i barnehagene
 • Opprettelse av demonstrasjonsbarnehager som har fokus på menn i barnehage
 • Etablere en tilskuddsordning til de institusjonene for førskolelærerutdanning som har størst økning i antall uteksaminerte mannlige kandidater 

Hovedmålgruppene for handlingsplanen er skoleeiere, barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehage, skole og lærebedrift, ansatte og studenter i lærerutdanninger og foreldre/foresatte.

Kunnskapsdepartementet har øremerket 6,6 millioner kroner i 2008 til tiltak innenfor handlingsplanen.