Historisk arkiv

Ny rolle for universitetsmuseene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Museene må bedre enn i dag oppfylle sitt samfunnsansvar innen forskning og forvaltning av samlingene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i forbindelse med at regjeringen i dag legger frem en stortingsmelding om universitetsmuseene.

Etablering av et nasjonalt digitalt universitetsmuseum og tiltak for å styrke forsknings- og formidlingsvirksomheten er sentrale forslag i stortingsmeldingen om universitetsmuseene som regjeringen legger frem i dag. – Museene må bedre enn i dag oppfylle sitt samfunnsansvar innen forskning og forvaltning av samlingene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

For at forskere, publikum og skoleklasser skal dra nytte av kunnskapen som ligger i universitetsmuseenes samlinger skal det opprettes et nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU) med materiale fra de fem universitetsmuseene og fra Arkeologisk museum i Stavanger. I dag er informasjonen spredt på i underkant av 100 plattformer som i liten grad kommuniserer mot hverandre. - Gjennom NDU vil museene bli enda viktigere i et internasjonalt nettverk for å gjøre primærdata om jordas biologiske mangfold fritt tilgjengelig for alle over internett. De naturhistoriske samlingene er den mest omfattende  dokumentasjonen av artsmangfold på norsk territorium og er derfor helt sentrale i dette arbeidet. For å verne artene må vi kjenne dem, sier Aasland.

I tillegg til å opprette et digitalt universitetsmuseum vil Kunnskapsdepartementet styrke formidlingsvirksomheten ved å innføre nye økonomiske virkemidler og gi støtte til vandreutstillinger. Et virkemiddel kan eksempelvis være at antall skoleklasser som besøker museet får innvirkning på tilskuddene til institusjonen.

De fleste universitetsmuseene holder i dag til i eldre bygninger som er lite egnet for å dekke  behovene i forhold til forskning, forvaltning og formidling. Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ overfor universitetene for å få fram planer for nybygg og oppgradering av eksisterende bygninger og hvordan dette kan løses over en 15 – 20 års periode.

Universitetsmuseene har en sentral rolle i forskningen på kultur-og naturarv, og kunnskapsleverandører til kulturminne- og naturforvaltningen. Oppdatert kunnskap er nødvendig for å kunne utføre disse funksjonene. Kunnskapsdepartementet vil be Norges forskningsråd utarbeide en nasjonal forskningssatsing rettet inn mot universitetsmuseene og Arkeologisk museum i Stavanger. Satsingen vil omfatte både de kulturhistoriske og de naturhistoriske museene. 


Lenke til St.meld. nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale