Historisk arkiv

Historisk arkiv

Rett til barnehageplass for alle barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet fremmer i dag et forslag om lovfesting av individuell rett til barnehageplass. - Dette er en milepæl i barnehagepolitikken. Forslaget anerkjenner barnehagens rolle i utdanningsløpet og gir barn rett til et pedagogisk tilbud, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Forslaget oppfyller regjeringens mål i Soria Moria-erklæringen om å innføre en lovfestet rett til barnehageplass når full dekning er nådd.

Regjeringen foreslår å innføre en lovfestet rett til barnehageplass fra august for alle barn som har fylt ett år innen utgangen av august. Barn skal ha rett til et barnehagetilbud i den kommunen det er bosatt. Retten skal tre i kraft fra 2009.

- Nasjonal og internasjonal forskning viser at barnehage gir barn en god start i livet. Forslaget om rett til barnehageplass gir alle barn tilgang til et av samfunnets viktigste velferds- og utdanningstilbud, sier Solhjell.

Departementet fikk bred støtte blant høringsinstansene til å innføre en lovfestet rett til barnehageplass. Forslaget er derfor i hovedsak i samsvar med forslaget som var på høring.

Viktige milepæler i barnehagepolitikken:
1975: Barnehagesektoren fikk et eget lovverk – barnehageloven ble vedtatt
1996: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble innført
2002: Barnehageavtalen mellom AP, SP, FrP,  og SV om finansiering og styring av barnehagesektoren. Ett år etter ble det inngått et bredt politisk forlik.
2004: Innføring av makspris
25.04.2008: Regjeringen foreslår lovfesting av rett til barnehageplass


Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i Sognsveien barnehage under pressekonferansen i dag.

Lenke til Ot.prp. nr. 52 (2007-2008)