Historisk arkiv

To nye vitenskapelige høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er i statsråd i dag fattet vedtak om at Handelshøyskolen BI og Misjonshøgskolen i Stavanger får status som vitenskapelige høyskoler.

Det innebærer at institusjonenes forskning og studier er kvalitetsvurdert, og at de får utvidete faglige fullmakter. Norges Informasjonsteknologiske Høgskole har oppfylt kravene som stilles til akkreditering som høyskole og er i statsråd gitt status og fullmakter i samsvar med det.

Forut for dette har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) foretatt en sakkyndig vurdering av virksomheten, og NOKUT-styret vedtok enstemmig at institusjonene tilfredsstiller de krav som er satt opp for å bli akkreditert som vitenskapelig høyskole og høyskole.

- Jeg vil gratulere de tre private høyskolene som nå ser  resultat av langsiktig faglig arbeid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

- Høyskolene får nå  stadfestet at de holder høy kvalitet og kan forvalte fullmakter på linje med statlige institusjoner. Høyskolene har meget forskjellig faglig profil og størrelse, men de beriker det høyere utdanningstilbudet i Norge blant annet gjennom andre faglige tilnærminger og måter å organisere sin virksomhet, sier statsråden.

Norge har fra før fem statlige og én privat vitenskapelig høyskole. Status som vitenskapelig høyskole krever bl.a. at institusjonen har stabil forskerutdanning med selvstendig rett til å tildele doktorgrad og stabil forskningsvirksomhet av høy kvalitet på sine fagområder. De sakkyndige har også vurdert organisering og infrastruktur, ansattes kvalifikasjoner og tilknytning til nasjonale og internasjonale nettverk innen høyere utdanning.

Handelshøyskolen BI, NITH og Misjonshøgskolen får rett til å opprette nye bachelorstudier. Handelshøyskolen BI har også rett til å opprette masterstudier i økonomiske fag og ledelse, Misjonshøgskolen i teologi.

Det forutsettes at institusjonene nå selv ser til at nye studier fyller de krav NOKUT har stilt opp for studier på ulike nivåer. De sakkyndige rapportene inneholder en rekke vurderinger, som NOKUT forutsetter blir brukt i faglig utvikling og egenevaluering.