Historisk arkiv

Forskningspolitiske mål skal nås

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

De offentlige forskningsbevilgningene er økt kraftig under den rødgrønne regjeringen. Forskningsminister Tora Aasland imøteser nå forskningens resultater. I statsråd i dag ble det oppnevnt et ekspertutvalg som skal gi råd om hvordan de forskningspolitiske målene skal nås.

De offentlige forskningsbevilgningene er økt kraftig under den rødgrønne regjeringen. Forskningsminister Tora Aasland imøteser nå forskningens resultater. I statsråd i dag ble det oppnevnt et ekspertutvalg som skal gi råd om hvordan de forskningspolitiske målene skal nås og hvordan man skal få  høyest mulig samfunnsøkonomisk nytte i bred forstand av den offentlig finansierte forskningen.

I forskningsmeldingen ”Klima for forskning” er det satt opp ni forskningspolitiske mål for norsk forskning. Målene gir et viktig signal om at offentlig finansiert forskning skal bidra til å løse samfunnsutfordringer som klimautfordringer, eldrebølge og verdiskaping. Mange regjeringer har fått kritikk for ikke å nå målene sine innen forskning. - Vi må våge å stille kritiske spørsmål om det er god nok sammenheng mellom de ressurser vi setter inn i forskningen og resultatene vi får, om forskningsresultatene har høy nok kvalitet og om de gir svar på de store samfunnsutfordringene , sier forskningsminister Tora Aasland. Statsråden understreker grunnforskningens betydning for å nå målene.

Norge er et av landene i verden som brukes mest offentlige midler per innbygger på forskning. De offentlige bevilgningene til forskning og utvikling har snart har nådd 1 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt), som er det langsiktige ressursmålet.

- Vi må forvente oss sterkere krav til å prioritere forskningsinnsatsen i årene som kommer, sier Aasland.

Hun trekker fram at norsk forskning har hatt en meget positiv utvikling i flere år. Norske forskere publiserer stadig mer, blir oftere sitert av andre forskere internasjonalt, og når opp i konkurransen om internasjonale forskningsmidler. Samtidig ser hun flere utfordringer ved at det ikke samarbeides nok i norsk forskning og at mange fagmiljøer er for små og klarer ikke å levere god nok utdanning eller forskning.

Professor Jan Fagerberg ved TIK-senteret, Universitetet i Oslo, skal lede utvalget. Utvalget skal levere sine innspill innen 1. mai 2011.

Ekspertutvalget skal vurdere følgende spørsmål:
Innenfor rammen av de ni overordnede målene for norsk forskning som regjeringen og Storting har satt, skal utvalget drøfte sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater for offentlig finansiert forskning og gi råd om:

  • det er behov for endringer i den offentlige finansieringen som kan gi høyere kvalitet i forskningen og bedre utnyttelse av ressursene
  • hvordan myndighetene, i lys av samfunnets behov, kan utvikle et bedre grunnlag for kritisk å vurdere ressurstilgang og rekruttering i forskningen
  • gode overordnede resultatmål og indikatorer for offentlig finansiering av forskning
  • hvilke prinsipper som bør ligge til grunn og hvilke endringer som eventuelt bør gjennomføres for at mål og resultatstyring bedre kan anvendes som styringsverktøy i forskningspolitikken

Ekspertutvalgets medlemmer:
Professor Jan Ernst Fagerberg, Oslo (leder)
Adm. direktør Gry Agnete Alsos, Bodø
Direktør Marianne Andreassen, Oslo
Forsker Ådne Cappelen, Oslo
Inge Jan Henjesand, Oslo
Professor Astrid Lægreid, Trondheim
Prorektor Curt Rice, Tromsø
Professor Agnar Sandmo, Bergen
Direktør Randi Søgnen, Oslo