Historisk arkiv

Kvalitetspris til Universitetet i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag ble Universitetet i Bergen tildelt førstepremien i Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2009. Andre og tredje prisen ble tildelt henholdsvis Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Gjøvik. Prisene er på totalt 1 million kroner.

I dag ble Universitetet i Bergen tildelt førstepremien i Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2009. Andre og tredje prisen ble tildelt henholdsvis Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Gjøvik. Prisene er på totalt 1 million kroner.
– Jeg vil gratulere prisvinnerne for godt utført arbeid. De tre vinnerprosjektene er fremragende eksempler på god kvalitetsutvikling, og jeg håper de kan være god inspirasjon til andre institusjoner til å videreutvikle sine studier, sier statsråd Tora Aasland.

Foto: Østrem, NOKUT

Prisen deles ut for niende gang og hensikten er å stimulere institusjoner innenfor høyere utdanning til å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger. Prisen ble delt ut på den årlige konferansen om kvalitet og kvalitetssikring som arrangeres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Det kom i år inn tolv søknader.

Universitetet i Bergen ble tildelt førsteprisen og 500 000 kroner for prosjektet: ”Emne BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett – ein introduksjon til mastergradsstudia ved Institutt for biologi”.

Andrepris og 300.000 kroner gikk til Høgskolen i Buskerud for prosjektet: ”Integrert og casebasert undervisningsopplegg i innføringskursene i grunnleggende bedriftsøkonomi og IKT for økonomer”. Høgskolen i Gjøvik fikk tredjeprisen og 200.000 kroner for prosjektet: ”Studienemnda – systematisk utvikling av studie- og fagplaner.”

– Det gjøres mye godt kvalitetsarbeid ved institusjonene. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter og at fagmiljøene, studentene og administrasjonen i enda større grad blir dratt med i fortsettelsen. Gjennom prisen ønsker vi å stimulere institusjonen til å sette utdanningskvalitet høyere på dagsorden, sier Aasland.

Fra komiteens begrunnelse om tildelingen av førsteprisen til Universitetet i Bergen til:

Universitetet i Bergen har med sitt Emne BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett – ein introduksjon til mastergradsstudia ved Institutt for biologi, levert et bidrag som priskomiteen har vurdert som fremragende arbeid for å fremme utdanningskvaliteten. 

Hensikten med emnet er å få studenter raskt i gang med å arbeide vitenskapelig med innsamling og tolkning av biologiske data. Komiteen viser spesielt til at emnet demonstrerer et viktig steg i retning av å få studenter til å arbeide vitenskapelig, i et engasjert forhold til samfunn og næring, og med et engasjement for formidling. Dermed gir emnet en forbilledlig innføring i vitenskapelig lagarbeid, i tett samarbeid med andre aktører. 

Priskomiteen har vurdert prosjektet som et fremragende arbeid for å fremme utdanningskvaliteten, og legger vekt på at opplegget virker velorganisert, gir en svært god hjelp til å fremme selvstendig og teambasert vitenskapelig arbeid, samt skjer i nær dialog med en ekstern samarbeidspartner slik at relevanskvaliteten økes.  

Fra komiteens begrunnelse om tildelingen av andreprisen til Høgskolen i Buskerud:

Fra og med studieåret høsten 2007 innførte Høgskolen i Buskerud et nytt integrert, casebasert undervisningsopplegg i fagene Grunnleggende bedriftsøkonomi (7,5 stp) og IKT for økonomer (7,5 stp). Målet for omleggingen var blant annet å snu trenden med relativt høy strykprosent, frafall og lav gjennomstrømning.

Undervisningsopplegget er fremragende utført og gjennom en kombinasjon av flere undervisningsmetoder er det skapt større intensitet i studiene, og at studentene nedlegger vesentlig mer arbeidsinnsats. Eksamensresultatene fra de tre siste årene (2005 -2007) viser at antall studenter som besto eksamen etter ble mer enn fordoblet for det ene emnet, og økte med vel 40 % for det andre. Både antall studenter som ikke møtte til eksamen, og frafallet fra emnene under veis, sank mot null.

Priskomiteen har vurdert prosjektet som et fremragende arbeid for å fremme utdanningskvaliteten, og legger vekt på at opplegget virker velorganisert, har økt studentinnsatsen og læringsutbyttet, samt kan vise til klare resultater. Komiteen peker videre på at høgskolen bevisste opplæring i eksplorerende gruppeprosess hvor flere alternativer blir vurdert før beslutning tas, og forsterket veiledning og støtte under gruppearbeidet, har vært svært viktig for å gjøre prosjektet suksessfullt. 

Fra komiteens begrunnelse om tildelingen av tredjeprisen til Høgskolen i Gjøvik:

Priskomiteen har gjennom tildelingen av årets tredjepris til Høgskolen i Gjøvik ønsket å sette fokus på det viktige arbeidet som skjer ved mange institusjoner gjennom rutinemessig kvalitetsarbeid. Høgskolen i Gjøvik har på en fremragende måte lykkes i å skape prosesser hvor reell samhandling og involvering finner sted mellom ulike aktører som studenter, fagmiljø, administrasjon og eksterne representanter. Institusjonen har gjennom sterk satsing og bevisst bruk av ressurser klart å skape et sterkt engasjement og et svært godt samvirke blant de ulike aktørene ved høgskolen.

Høgskolen har maktet å skape en kultur som fokuserer på samhandling og prosessuell utvikling av fagplaner, der resultatet er at fagplanene blir brukt mer aktivt enn hva som er vanlig. Høgskolen har dertil maktet å til en læringsprosess mellom de ulike fagmiljøene ved høgskolen når det gjelder studie- og fagplanarbeid.