Historisk arkiv

Mer penger til kunnskap og miljøtiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bygge 321 flere studentboliger og det øremerkes 470 millioner kroner til en lang rekke universitets- og høyskolebygg. Det foreslås også mer penger til stipendiatstillinger og ordningen med nærings-phd og til styrking av klimaforskningen.

Logo tiltakspakken 2009Regjeringen foreslår å bygge 321 flere studentboliger og det øremerkes 470 millioner kroner til en lang rekke universitets- og høyskolebygg. Det foreslås en betydelig vekst innen forskning, både stipendiatstillinger og styrket forskningsevne på klima, spesielt innen offshore vindkraft.

 

– Denne tiltakspakken gjør oss bedre forberedt på framtida. Med disse tiltakene bidrar regjeringa til tre ting på en gang: å løse finanskrisen, å løse miljøkrisen og å bygge opp kunnskap, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. 

Regjeringen ser alvorlig på klimaproblemene verden står ovenfor.
– Det er viktig at vi ikke glemmer klimautfordringene, sier Tora Aasland.
På bakgrunn av dette vil regjeringen styrke klimaforskningen med 75 millioner kroner i 2009, blant annet rettet mot offshore vindkraft.

 

Stipendiat- og nærings-phd-stillinger

 

Regjeringen foreslår å bevilge penger til 57 nye stipendiatstillinger øremerket matematisk-, naturvitenskapelige og teknologiske fag.
 – Ved å satse på kvalifisering i en nedgangsperiode vil vi få direkte positiv effekt på fremtidig verdiskaping og utvikling av et bærekraftig næringsliv, understreker statsråden.
Stipendiatstillingene vil bli prioritert til høyskoler og universiteter i områder med klynger av kompetansebedrifter som er særlig utsatt for virkningene av finanskrisen, samt tiltak ved universiteter som kan bidra til å fange opp tilgjengelig høykompetent arbeidskraft. 

Regjeringen forslår også å styrke ordningen med nærings-phd med 25 millioner kroner over Kunnskapsdepartementets og Nærings- og handelsdepartementets budsjetter.

– Denne ordningen vil bidra til å gjøre det lettere for bedrifter, som midlertidig reduserer egen forskningsaktivitet, å beholde og øke egen forskningskompetanse, samtidig som den bygger opp næringslivets langsiktige forskningsevne og styrker samarbeidet mellom næringslivet og akademia, sier Tora Aasland.
Bedriftene får et økonomisk tilskudd tilsvarende 50 prosent av stipendiatsatsen i en treårsperiode slik at en ansatt kan ta doktorgrad. 

 

Nye og oppgraderte universitets- og høyskolebygg

 

For å fremme økt aktivitet i byggenæringen foreslår regjeringen å gi startbevilgning til byggeprosjektene for samlokalisering av Høgskolen i Bergen (56 millioner kroner) og nytt sentralbygg ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (15 millioner kroner).

For å oppnå optimal gjennomføringshastighet foreslår regjeringen også å øke bevilgningen i 2009 til bygg for odontologi ved Universitetet i Bergen med 20 millioner kroner ( i tillegg til vedtatt startbevilgning på 60 millioner kroner), mens bevilgningen til rehabilitering av Patologibygget ved Høgskolen i Oslo til sykepleierutdanningen foreslås økt med 15 millioner kroner ( i tillegg til bevilgning for 2009 på 20 millioner kroner). 

Regjeringen foreslår å bevilge 120 mill. kroner til renovering av bygninger ved NTNU knyttet til ECCSEL-prosjektet. Dette er et norskinitiert forslag om etablering av en internasjonal forskningsinfrastruktur knyttet til karbonfangst og –lagring. 

Universitetet i Oslo har behov for renovering og ombygging av flere bygninger og regjeringen foreslår en bevilgning på 50 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering. Samtidig foreslår regjeringen å bevilge 30 millionerkroner til Universitetet i Bergen som har behov for renovering, ombygging og oppgradering av arealer i tilknytning til Bergen Museum

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner i 2009 i prosjekteringsmidler til Statsbygg for å få en raskere planlegging av samlokaliseringen av Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet på Ås og Universitetet for miljø- og biovitenskap.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 8 millioner kroner for planlegging av nytt utstillingsveksthus på Tøyen for Universitetet i Oslo. Midlene skal benyttes til å ferdigstille forprosjektet og bidra til en raskere klargjøring. 

Regjeringen foreslår også å bevilge 40 millioner kroner til et nytt bygg på Blindern som skal huse et oppdatert datarom for Meteorologisk institutt. Det nye databygget vil bidra til at instituttet kan levere enda bedre tjenester i fremtiden.

En rekke av institusjonene i universitets- og høyskolesektoren har eldre bygningsmasse som ikke har blitt oppgradert eller tilpasset dagens krav og situasjon. For å bidra til økt byggeaktivitet over hele landet allerede i 2009 og samtidig ivareta vedlikeholdsbehovet i sektoren, foreslår regjeringen å bevilge 131,5 millioner kroner i 2009 til vedlikehold av bygg i universitets- og høyskolesektoren over Statsbyggs budsjett.

 

Studentboliger

 

For å bidra til positive effekter innen bygg og anlegg og for å styrke muligheten for at alle skal ha en lik rett til utdanning uavhengig av økonomisk og sosial situasjon, bevilges det ytterligere 75 millioner kroner til studentboligbygging for 2009. Tilsagnene vil bli gitt der behovene er størst. Bevilgningen til bygging av studentboliger i 2009 blir nå til sammen på 295,8 millioner kroner og vil gi om lag 1300 hybelenheter.

 

Studieplasser

 

– Jeg har registrert at mange har hatt forventninger til nye studieplasser i denne krisepakken. Dette er en utfordring vi vil komme tilbake til i forslag til revidert statsbudsjett - etter at vi har sett vårens søkertall til opptak til høyere utdanning, sier statsråd Tora Aasland.

Lenke til Fylkesvis fordeling til universitets- og høyskolesektoren

Lenke til siden som viser pressemeldingene fra alle departementene