Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Ønsker mer internasjonalisering av utdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norske høyskoler og universiteter må gjøre seg mer attraktive for utenlandske studenter og institusjoner, og norske studenter må i større grad velge utenlandske institusjoner av høy kvalitet.

Norske høyskoler og universiteter må gjøre seg mer attraktive for utenlandske studenter og institusjoner, og norske studenter må bli motivert til i større grad å velge utenlandske institusjoner av høy kvalitet.

Det er noen av hovedpunktene i stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning, som forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland presenterte i dag. 


– Internasjonalisering av utdanning er viktig for at Norge som kunnskapsnasjon skal delta i den globale utviklingen. Elever og studenter må rustes til å møte utfordringene i et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv. Økt internasjonalisering betyr bedre flerkulturell kompetanse, både for elever og studenter hjemme og ute - og for utdanningsinstitusjonene i Norge, sier statsråd Tora Aasland.

Regjeringen ønsker å arbeide med en omlegging av studiefinansieringen for studier i utlandet, slik  at studentene i framtiden motiveres til å studere ved institusjoner med høy kvalitet fordi det gir en bedre trygghet for studieutbyttet.  

Det vil også bli en sterkere satsning på samarbeid og avtaler mellom norske og utenlandske institusjoner innenfor høyere utdanning. Det skal blant annet sees nærmere på tiltak knyttet til felles grader og mer forpliktende samarbeid. 

Departementet ønsker å avvikle dagens tilleggsstipendliste og i stedet utvikle kvalitetslister. Disse nye listene blir vesentlig utvidet sammenliknet med tillleggsstipendlisten. En rådgivende gruppe vil få i oppdrag å arbeide med nye kriterier. Ved utdanninger som omfattes av de nye listene, vil det gis støtte til første året i bachelorutdanningene som ved dagens tilleggsstipendlister. Det skal gis mer stipend til dekning av skolepenger ved institusjoner av høy kvalitet. 

Internasjonalisering av utdanning angår i dag hele utdanningssystemet og påvirker utdanning på alle nivå. Internasjonale perspektiver skal angå alle elever og studenter og synliggjøres bedre i grunnopplæringen, det skal gis bedre informasjon og veiledning til skoler og skoleeiere, og flere tiltak knyttet til å øke deltakelsen i ulike internasjonale programmer.  

– Internasjonale perspektiver, språk og kulturforståelse er en viktig del av kvalitetsbyggingen ved våre utdanningsinstitusjoner, sier statsråd Tora Aasland.