Historisk arkiv

– Flere må få fast jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Bruken av midlertidige ansettelser innenfor universiteter og høyskoler skal ned. Det sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

– Bruken av midlertidige ansettelser innenfor universiteter og høyskoler skal ned. Det sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland. - Det skal nå foretas en kartlegging av antallet midlertidig ansatte, forskjellen mellom grupper og institusjoner, og jeg vil ha forslag til tiltak. Men til syvende og sist er det institusjonene selv som må skjære gjennom, sier Aasland.

– Målet er at bruk av midlertidige stillinger skal ned på nivå med sammenlignbare kunnskapsyrker. Min rolle er å tilrettelegge for et bedre system. Jeg nedsetter derfor nå en partsammensatt gruppe - ”Tall og tiltak” - med representanter fra de fire hovedorganisasjonene, fra ledelsen ved høyskoler og universiteter og av eksterne. Gruppen skal i løpet av seks måneder:

- Bli enige om tallgrunnlaget
- Kartlegge bedre forskjellen mellom ulike stillingsgrupper og institusjonstyper
- Kartlegge bruk av lovhjemler
- Vurdere effekter av tiltak

– Jeg er opptatt av å finne forklaringer på om ulik bruk av ulike hjemler for midlertidige tilsettinger slår ulikt ut for ulike stillinger, om det skjer misbruk ved bruk av midlertidige stillinger, og om det skjer ”kreativ” omgåelse av regler og intensjoner. Gruppen skal også identifisere mulige tiltak, understreker Aasland. – Jeg håper at endringer kan skje gjennom samarbeid. Hvis det på sikt viser seg at sektoren ikke gjør endringer, vil det bli nødvendig å vurdere andre virkemidler.

Aasland mener at midlertidighet må reduseres hvis Norge som forskningsnasjon skal klare å rekruttere de beste hodene – av begge kjønn – og å holde på dem ved å tilby arbeidsforhold som gjør sektoren konkurransedyktig internasjonalt.

Departementet gjorde det allerede høsten 2009 klart for institusjonene at det er et mål å redusere omfanget av midlertidige tilsettinger, og stilte krav om at fra og med rapporteringen for 2010 må de redegjøre for hva de gjør for å oppnå dette. På dette området vil det derfor være meget sterk styring fra departementet framover.

Det er forskjellig lovregulering for midlertidighet for ulike sektorer. Etter arbeidsmiljøloven er det begrensede muligheter til å foreta midlertidige tilsettinger, men det vurderes som saklig å redusere arbeidsstokken når en bedrift mister inntekter og går mot underskudd.

Staten, herunder universitets- og høgskolesektoren, har større adgang til midlertidige tilsettinger. – Arbeidet med å redusere midlertidigheten vil kreve videre utredninger, og jeg regner med at spørsmålet om å se på lovbestemmelser også blir vurdert i denne sammenheng, sier Aasland.

Det er i dag om lag 12 200 tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. I 1991 var tallet 3200. I perioden 1998 til 2008 er registrerte studenter pr. årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger blitt redusert fra 14,1 til 10,6. Antall studenter har økt fra 120 000 i 1989 til 220 000 studenter i 2009. Utgifter til forskning og utvikling har hatt en økning på 420 % fra 1989 til 2007 (prisstigningen var i samme periode på 48%).