Historisk arkiv

Flere nye studentboliger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har fordelt tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger. For 2010 tilsvarer dette 983 hybelenheter.

Det er bevilget penger til flere studentboliger.

Kunnskapsdepartementet har fordelt midler til bygging av studentboliger for 2010. Innenfor rammen av 227,9 millioner kroner gis det tilsagn om tilskudd tilsvarende 983 hybelenheter. Det er for 2010 også gitt midler til rehabilitering.

 - Tilgang på rimelige boliger er viktig for studentenes økonomi. Med årets tildeling viderefører vi storsatsing på studentboligbygging og understreker regjeringens politikk
om at alle skal ha en reell lik rett til utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. 

Det er ved fordelingen av tilsagn for 2010 lagt vekt på å følge opp og fullføre allerede påbegynte prosjekter. Samtidig er det tydelig behov for flere studentboliger.

Oslo er gitt flest tilsagn på grunn av stort behov for studentboliger og forhold i det private boligmarkedet. Videre er antallet internasjonale studenter og boligmarkedet rundt studiestedet vektlagt.

Departementet legger til grunn at studentsamskipnadene skal ha et tilfredsstillende tilbud av studentboliger for studenter med nedsatt funksjonsevne.

I 2010 er tilsagn til studentboligprosjekter fordelt på følgende måte:

Studentsamskipnad

Antall tilsagn

Trondheim

96

Stavanger

50

Bergen

100

Oslo

167

OAS (Oslo)

115

Bodø

70

Romsdal og Nordmøre (Molde)

50

Narvik

36

Sogn og Fjordane (Sogndal)

55

Agder (Kristiansand)

100

Ås

50

Oppland (Gjøvik)

25

Sunnmøre (Ålesund)

70

SUM

983