Historisk arkiv

Modig om handlingsrom, men ikke modig nok

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Arbeidsgruppen har på en imponerende måte blitt enige, og har levert et meget godt grunnlag for den videre debatten om universiteter og høyskoler. Rapporten bringer oss derfor et langt skritt nærmere målet om en felles forståelse.

-Arbeidsgruppen har på en imponerende måte blitt enige, og har levert et meget godt grunnlag for den videre debatten om universiteter og høyskoler. Rapporten bringer oss derfor et langt skritt nærmere målet om en felles forståelse.

Dette sier statsråd Tora Aasland om rapporten hun i dag mottok fra gruppen som har vurdert handlingsrommet for universiteter og høyskoler. Hun mener store deler av rapporten vil bli et referansedokument i debattene framover.

Arbeidsgruppen har vurdert om det er en god balanse mellom departementets fastsetting av økonomiske rammer, juridiske rammer og styringssignaler og på den andre siden institusjonenes selvstendige ansvar.  Tora Aasland er glad for at arbeidsgruppen er såpass omforent i sine anbefalinger. Hun vektlegger at den både fremmer mange viktige anbefalinger som departementet bør vurdere videre, og samtidig fremhever universitetenes og høgskolenes eget ansvar for å gjøre sine strategiske prioriteringer innenfor sine rammer.

- De har gjort en modig jobb, men de har ikke vært modige nok når det gjelder hva de selv kan gjøre. Det er nødvendig med enda mer mot for å vurdere prioriteringene universitetene og høyskolene selv har ansvaret for. Jeg savner for eksempel en diskusjon om forholdet mellom overordnet styring og faglig frihet, og om hva det er som gjør det vanskelige å foreta prioriteringer, sier Aasland.

Skal følges opp
Arbeidsgruppen har i hovedsak levert tre typer anbefalinger: Til departementet, til institusjonene og til begge i fellesskap. Anbefalingene til Kunnskapsdepartementet er dels knyttet til bevilgninger som må behandles i statsbudsjettet og dels til saker som departementet kan avgjøre eller ta initiativ til.

- Hvordan vi skal møte den kommende utdanningsbølgen vil selvsagt stå sentralt i regjeringens drøftinger av statsbudsjettet, sier Tora Aasland.

Hun vil nå sette i verk oppfølging på en rekke områder som regjeringen kan ta ansvar for.

  • Midlertidighet: Statsråd Aasland vil presentere arbeidet for å få ned bruk av midlertidige ansettelser 24. mars.
  • Administrative byrder: Statsråden vil ta sikte på å redusere kravene om rapportering fra Kunnskapsdepartementet, sette i gang en tidsbruksundersøkelse og få kartlagt de administrative byrdene ved universiteter og høyskoler.
  • Evaluering av forskningsrådet: I den kommende evalueringen av Norges Forskningsråd (NFR) skal balanse i bruk av virkemidler vurderes. En anbefaling knyttet til Småforsk kan vurderes raskt.
  • Randsoneaktivitet: Statsråden tar initiativ til en klargjøring av regelverket rundt organisering av randsoneaktivitet.
  • Rekrutteringsstillinger: Regjeringen har tidligere økt satsen for finansiering av rekrutteringsstillinger. Statsråden vil nå vurdere om måltallet for antall rekrutteringsstillinger skal reduseres, for dermed å øke finansieringen av tidligere stipendiatstillinger.

 - Jeg ser nå fram til hvordan universitetene og høyskolene vil følge opp de anbefalingene som handler om dem, fremholder Tora Aasland.

Samspill fortsatt viktig
I likhet med arbeidsgruppen mener statsråden at det er helt vesentlig å få til et godt samspill mellom institusjonenes direkte bevilgninger og ulike typer av ekstern finansiering.

- Jeg er også veldig fornøyd med at rapporten belyser situasjonen for de ansatte og studentene, sier Aasland.

Bevilgningene til forskning og høyere utdanning har økt. Likevel er det mange meldinger om at studiekvaliteten er redusert og ansattes forskningsvilkår svekket. Sterk økning i studenttallet i årene som kommer forsterker utfordringene som universiteter og høgskoler kan få med å tilby oppdatert, forskningsbasert utdanning av høy kvalitet i et godt læringsmiljø. Dette er bakgrunnen for at statsråd Tora Aasland tok initiativet til å oppnevne av arbeidsgruppen.