Historisk arkiv

Nye regler for kommunenes tilskudd til private barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Når kommunene fra 2011 får ansvaret for å finansiere barnehagene, må de fortsatt følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager. Kommunene pålegges å trappe opp andelen de private barnehagene skal motta i forhold til hva kommunale barnehager får, og de kan dermed ikke prioritere egne barnehager framfor private.

– Kommunene får et system som er enklere å administrere enn det vi har hatt til nå. For de private barnehagene betyr dette forutsigbare rammer. De private vil dessuten i økende grad bli økonomisk likebehandlet med de kommunale, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Den nye forskriften om finansiering av private barnehager er gitt med hjemmel i barnehageloven. Forskriften gjelder fra 1. januar 2011.

De viktigste enkeltpunktene i forskriften er:

  • Kommunen har plikt til å gi tilskudd til private barnehager tilsvarende mellom 88 og 100 prosent av hva de tildeler egne barnehager per heltidsplass. Prosentandelen skal ikke være lavere enn året før.
  • Kommunen skal fastsette èn sats for driftstilskudd og èn sats for tilskudd til bygninger og utstyr. Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med kommunens årsbudsjett, og satsene skal endelig fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret. Inntil endelig vedtak er fattet, skal kommunen forskuddsvis utbetale tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene.
  • Det vil også være mulig for en kommune å gi private barnehager ekstratilskudd for å dekke utgifter til bygninger og utstyr.

– Overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren er en stor reform. Når vi nå har innført rett til plass og plikt for kommunene til å likebehandle offentlige org private barnehager, har vi på plass to viktige forutsetninger som vil sikre fortsatt full barnehagedekning, sier Kristin Halvorsen.

I høringsforslaget til den nye forskriften ble det også bedt om synspunkter omkring uttak av verdier fra drift av barnehager. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har tildigere varslet at denne problemstillingen vil det bli arbeidet videre med og at man sikter mot å endre regelverket fra 2012.

Departementet vil i november 2011presentere forskriften og hvordan den skal praktiseres for fylkesmenn og kommuner.