Historisk arkiv

Ønsker Manifest mot mobbing i alle kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Innsats mot mobbing nytter der hvor det blir arbeidet systematisk. Derfor ønsker vi at alle landets ordførere skal forplikte seg til å delta i arbeidet ved å skrive under på et lokalt manifest, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Partene i Manifest mot mobbing møttes i dag for å oppsummere og stake ut kursen for det videre arbeidet. Det nåværende Manifest mot mobbing går ut ved årsskiftet.

Kunnskapsministeren foreslår nå et nytt manifest som skal gå over fire år for å gi rom for mer langsiktige tiltak. I tillegg foreslås det en sterkere lokal forankring:

- Arbeidet mot mobbing står høyt på den nasjonale politiske dagsorden, og vi vil også forsterke innsatsen nasjonalt. Men for å lykkes trenger vi sterkere lokale forpliktelser og engasjement. Mobbing må bekjempes systematisk på hver eneste skole og i hver enkelt kommune. Derfor ønsker vi at alle landets ordførere skal forplikte seg til å delta i arbeidet ved å skrive under på et lokalt manifest mot mobbing, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

I følge forslaget vil lokale manifest bli sendt ut til og behandlet i alle landets kommuner, før det underskrives av ordfører og eventuelle lokale samarbeidspartnere. Partene i Manifest mot mobbing møtes igjen i desember for å inngå endelig avtale om det nye manifestet. 

Trivselen i norsk skole har økt fra 2009.  I 2010 sier om lag 40 prosent av elevene at de trives svært godt, mot om lag 37 prosent i 2009. Mobbetallene har vært stabile de siste fem årene. I overkant av fem prosent av elevene oppgir at de blir mobbet en eller flere ganger i uken. 

Partene i Manifest mot mobbing er:

Regjeringen
KS
Utdanningsforbundet
Fagforbundet
Skolenes landsforbund
Foreldreutvalget for grunnopplæringen