Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

200 millioner kroner til forskerinitiert forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker å gi den grunnleggende forskningen et løft i 2012. I statsbudsjettet øremerkes 100 millioner til fri prosjektstøtte. Dette utløser like mye midler hos universitetene. Til sammen vil dette gi en økning på 200 millioner til de beste prosjektsøknadene der forskerne ønsker å forfølge egne ideer.

Regjeringen ønsker å gi den grunnleggende forskningen et løft i 2012.  I statsbudsjettet øremerkes 100 millioner til fri prosjektstøtte. Dette utløser like mye midler hos universitetene. Til sammen vil dette gi en økning på 200 millioner til de beste prosjektsøknadene der forskerne ønsker å forfølge egne ideer. - Dette fellesløftet sikrer finansiering til de kvalitativt beste forskningsmiljøene og bidrar til forskningsmangfold, sier statsråd Tora Aasland.  

Kunnskapsdepartementets foreløpige anslag viser at Regjeringens forslag til statsbudsjett gir en samlet offentlig finansiering av forskning og utvikling på om lag 25,5 milliarder kroner i 2012, inkludert Skattefunn. Forslaget innebærer en vekst på om lag 820 millioner kroner. Dette er en realvekst sammenliknet med 2011.

Forskningsfondet

For å sikre langsiktige og forutsigbare forskningsbevilgninger foreslår Regjeringen at avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping gjøres om til ordinære bevilgninger på egne budsjettposter. Dette innebærer at fondsmekanismen ikke blir videreført og at bevilgningene vil bli justert i takt med lønns- og prisutviklingen.

- Fondet for forskning og nyskaping har gitt viktig drahjelp til norsk forskning i mange år, sier statsråd Tora Aasland. - Nå skaper fondets innebygde svakheter store problemer for forskningsbevilgningene på grunn av lavere rente.

Avkastningen fra Fondet bestemmes av rentenivået. Avkastningen av innskudd som får ny rente i 2012, vil med dagens rente gå ned med over 650 millioner kroner. - Vi kan ikke la rentenivået bestemme hvor mye vi skal investere i forskning, sier statsråd Aasland.

Helse, miljø og verdiskaping

Bioteknologi er et satsingsområde og regjeringen vil at norsk bioteknologisk forskning skal være et viktig redskap for bedre helse, framtidig verdiskaping og et bedre miljø. Regjeringen foreslår derfor et nytt strategisk program innenfor bioteknologi på 85 millioner kroner. Satsingen skal følge opp prioriteringene i Regjeringens strategi for bioteknologi, som legges fram i løpet av høsten 2011.  

Mer igjen for pengene

Den norske deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling er sentral i internasjonaliseringen av norsk forskning. Den norske kontingenten er i 2012 anslått til om lag 1,4 milliarder kroner, en økning på 240 millioner kroner sammenlignet med 2011. Regjeringen ønsker å stimulere til at forskningsinstituttene øker deltakelsen i rammeprogrammet og foreslår derfor å øremerke 26 millioner kroner til dette tiltaket. 

Gjennom deltakelsen sikres kvalitet i norsk forskning, blant annet gjennom samarbeid med verdensledende forskningsnettverk. Disse midlene skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom instituttene og næringslivet med sikte på å øke forskningsaktiviteten blant norske bedrifter. - Norge har mange og svært gode forskningsinstitutter som gjør det bra i EU-forskningen, men Regjeringen ønsker at vi skal få mer igjen for kontingenten til EUs rammeprogram, sier statsråd Aasland.

Regjeringen vil også styrke basisbevilgningen til de samfunnsvitenskapelige instituttene med 5 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også en styrking av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning på 5 millioner kroner gjennom forskningsprogrammet ”Samfunnets kulturelle forutsetninger”.

- Programmet har som mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved samfunnet. Dette er ekstra viktig med tanke på det vi opplevde 22. juli, sier statsråd Aasland.

Regjeringen foreslår også at bevilgningene til ordningen med Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) øker med 30 millioner kroner til 55 millioner kroner. Midlene skal gå til de syv nye sentrene som hadde oppstart i 2011. Ordningen skal bidra til økt innovasjon gjennom samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremragende forskningsmiljøer. 

Regjeringen viderefører forskningsprogrammet Strategiske høyskoleprosjekter (SHP) for å styrke forskning og faglig utviklingsarbeid ved høyskolene.  Til programmet foreslås 40 millioner kroner i 2012. Dette skal nå også omfatte de private høyskolene med institusjonsakkreditering. 

  • Lenke til Kunnskapsdepartementets budsjettsider
  • Til toppen