Historisk arkiv

Bedre styring av offentlige forskningsmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fagerbergutvalget overleverte i dag sin utredening "Et åpnere forskningssystem" til statsråd Tora Aaland. Utvalget foreslår et system som åpner for mer mangfold og konkurranse.

Ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning – Fagerbergutvalget – overleverte i dag sin utredning "Et åpnere forskningssystem" til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Utvalget foreslår et system som åpner for mer mangfold og konkurranse.


– Utvalget stiller krevende og komplekse spørsmål. Jeg har merket meg at utvalget er enig med meg i at det er viktig å styrke bevilgningene til åpen konkurransearena for fremragende forskning.

Fra venstre: Utvalgsleder Jan Ernst Fagerberg og statsråd Tora Aasland.
Rapporten fra utvalget gir  interessante
innspill til hvordan vi kan forbedre styringsinstrumentene i det norske systemet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Ekspertutvalget har vært ledet av professor Jan Ernst Fagerberg ved Universitetet i Oslo og har sett på samsvaret mellom ressursinnsats og resultater i norsk forskning og om forskningssystemet fungerer godt. Utvalget har i hovedsak konsentrert seg om universitets- og høgskolesektoren.

Utvalget foreslår at det utvikles et sett med indikatorer - et forskningsbarometer - som skal belyse de sentrale dimensjonene i et velfungerende forskningssystem. Det skal  være et verktøy for aktører på ulike nivåer i systemet - fra den enkelte forsker og forskningsgruppe, til institusjonsledere og til regjeringen. Indikatorsettet skal bidra til et bedre grunnlag for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning.

Utvalgets forslag supplerer Forskningsbarometeret som Kunnskapsdepartementet la fram i mars i år. Utvalget framhever at indikatorene som er utviklet så langt må sees på som et pilotprosjekt, og sier at det er nødvendig at den videre utviklingen blir gjenstand for en bred debatt.

– Utvalget gir verdifulle bidrag til hvordan forskningsstatistikken kan brukes bedre for å styre forskningsinnsatsen i årene som kommer, sier statsråden.

Utvalget har også foreslått en bevilgningsøkning på to milliarder kroner til forskning.

– Jeg hadde forventet meg noe mer dyptgående analyser bak forslaget om økte bevilgninger. Utvalget kommer blant annet med få forslag til omprioriteringer av dagens forskningsmidler. Som ansvarlig fagstatsråd for forskning hadde jeg sett fram til flere råd om det er endringer som kan gjøres slik at den samfunnsmessige nytten av forskning kan bli enda bedre, sier Tora Aasland. 

Utvalgets innstilling vil nå bli sendt på bred høring til alle sentrale aktører.

– Jeg ønsker meg en god diskusjon om alle sider ved måloppnåelse i offentlig finansiert forskning i Vitenskapsåret 2011. Dette vil gi oss et godt grunnlag for den neste forskningsmeldingen, sier forskningsministeren.