Historisk arkiv

Videre prisnedgang og flere barnehageplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Maksimalgrensen for foreldrebetalingen i barnehagen skal videreføres på samme nominelle nivå som i år. Det innebærer at prisen for en heltids barnehageplass per måned blir 2330 kroner. I statsbudsjettet for 2012 foreslår regjeringen å øke bevilgningene til barnehager med 522 millioner kroner. Dette skal gå til lavere pris og likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Fra regjeringen tiltrådte i 2005 er den reelle prisen for en heltids barnehageplass redusert med over 12 500 kroner per år.

- Gradvis lavere pris har vært en avgjørende forutsetning for å sikre retten til barnehageplass for alle. Dette bidrar også til sosial utjamning og er med på å sikre barn en god oppvekst, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Maksimal­prisen i 2012 blir dermed 25 630 kroner på årsbasis for en heltidsplass og det blir foreslått å bevilge totalt 360 millioner kroner for å sikre dette.

Totalt har de statlige bevilgningene til barnehage økt fra 13,5 til nær 30 milliarder kroner under denne regjeringen.

Flere plasser

Regjeringen foreslår å avvikle kontantstøtten for toåringer og styrke den for ettåringer fra 1. august 2012.

Det forventes at endringen vil føre til økt etterspørsel etter barnehageplasser, og regjeringen foreslår derfor å bevilge om lag 92 millioner kroner til rundt 1 160 nye barnehageplasser.

Større rekruttering og økt kvalitet

Økt kvalitet i barnehagene er et hovedmål for regjeringens politikk, og satsningen på dette vil bli videreført i 2012. Sentrale punkter er forskning på barnehageområdet, bedre rekruttering og kompetanseheving for de ansatte.

Departementet vil lansere en større fireårig rekrutteringskampanje for førskolelærerutdanningen for å sikre nok pedagoger.

Lederkompetansen i barnehagene skal blant annet ivaretas gjennom egen lederutdanning for styrere med 300 studieplasser.

Departementet vil også videreføre satsingen på etter- og videreutdanningstilbud for førskolelærere og assistenter i barnehagene.

Totalt vil det i 2012 bli brukt over 120 millioner kroner til tiltak for å fremme kvaliteten i barnehagene.

- Vi må både rekruttere nye pedagoger og styrke de ansattes kompetanse på alle plan. Dette er nødvendig for å sikre at alle barnehager skal ha høy kvalitet, sier Kristin Halvorsen.

Økt tilskudd til ikke-komunale barnehager

Regjeringen vil samtidig sikre likeverdig behandling av offentlige og ikke-kommunale barnehager og legge til rette for å utjevne forskjellene i lønns- og arbeidsforhold mellom ansatte.

Regjeringen fortsetter derfor opptrappingen av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager, og i statsbudsjettet for 2012 er det foreslått å bevilge 28,5 millioner kroner til dette formålet.

Inkludert helårseffekten fra opptrappingen i 2011, prioriterer regjeringen totalt 162 millioner kroner til dette formålet i 2012.

På tre år har regjeringen prioritert om lag 500 millioner kroner til likeverdig behandling av barnehager.

  • Lenke til Kunnskapsdepartementets budsjettsider