Historisk arkiv

Pedagogisk bemanning i barnehagen<br> - vil rydde opp i feil praksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Barnehagene er lovpålagt å ha et visst antall barn per førskolelærer. Mange barnehager har tolket regelverket feil og har dermed hatt for få førskolelærere. Nå vil kunnskapsministeren rydde opp i praksisen med en veileder til kommunene.

NB: Veilederen er oppdatert med nytt publikasjonsnummer og få endringer 24. august 2011.

Kunnskapsministeren sender i dag ut en veileder som skal tydeliggjøre kravene til pedagogisk bemanning i barnehagen.

- Vi endrer ikke regelverket. Vi tydeliggjør det. Dette er et viktig tiltak som vil sikre flere pedagoger i barnehagene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Veilederen skal sikre alle barn den samme pedagogiske standarden.

Veilederen til regelverket for pedagogisk bemanning skal bidra til å sikre at hver enkelt barnehage ansetter det minimum antall pedagoger loven krever.

- Nøkkelen til et godt barnehagetilbud er nok ansatte med god kompetanse. Nettopp derfor er det helt avgjørende at alle barnehageeiere følger det regelverket vi har. Selv om vi mangler førskolelærere, kan vi ikke begynne å fire på kravene. Vi må sørge for at loven etterleves. Barnehageeiere kan søke om dispensasjon dersom man ikke får tak i nok folk med riktig utdanning.

En tydeliggjøring av regelverket vil innebære at det reelle behovet for førskolelærere kommer klarere fram i statistikken. Dette vil teknisk sett framkomme som en økning i behovet. Kunnskapsdepartementet anslår at man ved en korrekt praktisering av regelverket vil mangle om lag 6 000 førskolelærere. Det er rundt 2000 flere enn tidligere beregninger har vist. Barnehager som sliter med å fylle pedagogstillingene med førskolelærere, kan søke om dispensasjon.

- Dette vil på kort sikt kunne gi en økning i antall dispensasjoner. På lengre sikt vil vi få en høyere pedagogtetthet, sier Halvorsen. 

Det kan innvilges dispensasjon for en tidsbegrenset periode. Statistikken viser at en stor andel av de ansatte på dispensasjon har annen relevant høgskoleutdanning eller barnefaglig utdanning. Både eier og kommunen må vurdere egnetheten til de ansatte som det søkes dispensasjon for. Det er kommunen som barnehagemyndighet som skal avgjøre om dispensasjon skal gis.

Alle barnehageeiere har ansvar for at det er tilstrekkelig bemanning med pedagogisk kompetanse i barnehagen. Kunnskapsdepartementet forventer at alle som mangler førskolelærere jobber aktivt med å rekruttere, slik at perioden med dispensasjon ikke blir for lang.

-  Vi ser også at de som har god pedagogdekning, lettere tiltrekker seg flere pedagoger, sier Halvorsen. Fra departementets side skal vi bidra til å opprette enda flere studieplasser, støtte arbeidsplassbasert videreutdanning og motivere flere til å søke seg til førskolelæreryrket.

Kunnskapsdepartementet vil sette i gang en større fireårig rekrutteringskampanje for å få flere til å velge førskolelæreryrket våren 2012.