Historisk arkiv

Historisk arkiv

24 millioner til mer samarbeid innen høyere utdanning og forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har fordelt 24,3 millioner kroner for fortsatt å støtte opp om godt og forpliktende samarbeid innen høyere utdanning og forskning. Målet er at universiteter og høyskoler skal ha tilbud som holder høy internasjonal kvalitet.

-          Jeg forventer at høyskolene og universitetene bruker midlene til strategisk å bygge opp robuste fagmiljøer og utvikle en tydeligere faglig profil, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Flere rapporter og evalueringer har pekt på at det er mange små og sårbare fagmiljøer i Norge. Kunnskapsdepartementet har derfor siden 2010 årlig tildelt 50 millioner kroner for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (såkalt SAK-arbeid).

-          Jeg ønsker at universitetene og høyskolene utvikler tettere samarbeid som bidrar til bedre utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser. Slik kan vi fortsette å heve kvaliteten på norsk høyere utdanning og forskning, sier Kristin Halvorsen.

Kunnskapsdepartementet tildelte tidlig i vår til sammen 12 millioner kroner til Høgskolen i Oslo og Akershus (5 mill. kr), SAK i førskolelærerutdanningen (4 mill. kr) og fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø- biovitenskap og Norges veterinærhøgskole (3 mill. kr). SAK i førskolelærerutdanningen har dessuten fått en tilleggsbevilgning på 4 mill. kr.

Midlene som er fordelt i denne omgang er gjort ut fra en helhetlig utdannings- og forskningspolitisk vurdering av prosesser som har tydelige mål om arbeidsdeling og konsentrasjon, og som kan bidra til å utvikle profilerte institusjoner og robuste fagmiljøer. I løpet av høsten vil de resterende 13,7 millioner kroner bli fordelt.

 

Oversikt over dagens fordeling (totalt 24,3 millioner kroner):

Samarbeidskonstellasjoner

Tildeling i millioner kr

Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole

2

NLA Høgskolen, Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate

1

Oslofjordalliansen (Høgskolen i Østfold, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold).

1

Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark

1

UH-nett Vest (Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda og Høgskolen Stord/Haugesund)

1

Midt-norsk nettverk (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Dronning Mauds Minne, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Ålesund) 

1

Landbruksutdanning (Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Hedmark).

1,2

Marine miljø (Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt og Universitetsstudiene på Svalbard)    

2, 8

Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norges idrettshøyskole. 

1

Utøvende og skapende musikkutdanning (Norges musikkhøgskole, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, Barratt Due Musikkinstitutt)

1

Sosialfagene – knyttet til oppfølging av Meld. St. 13 (2011 – 2012) Utdanning for velferd

3

Universitets- og høgskolerådet (Humanistiske fag, matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fag, utdanningsledelse, internrevisjon og innkjøp/anskaffelse)    

8,3