Historisk arkiv

Kunnskap høyt prioritert: 1,9 milliarder mer til kunnskapsfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsfeltet får en økning på 1,9 milliarder kroner i 2013. Det betyr lavere pris i barnehagen, videreføring av flere studieplasser, flere lærere i ungdomsskolen og økt kvalitet i barnehager, skole, høyere utdanning og forskning. Styrkingen på 1,9 milliarder kroner kommer i tillegg til 318 mill. kroner til økt kontingent til EUs rammeprogrammer for forskning.

Kunnskapsfeltet  får en økning på 1,9 milliarder kroner i 2013. Det betyr lavere pris i barnehagen, videreføring av flere studieplasser, flere lærere i ungdomsskolen og økt kvalitet i barnehager, skole, høyere utdanning og forskning. Styrkingen på 1,9 milliarder kroner kommer i tillegg til 318 mill. kroner til økt kontingent til EUs rammeprogrammer for forskning.

Den samlede innsatsen til forskning over statsbudsjettet er på 27,4 milliarder kroner, en realvekst på 2,2 prosent. 

- Jeg er svært fornøyd med at Regjeringen i 2013 prioriterer kunnskapssektoren høyt, sier statsråd Kristin Halvorsen. Tidlig innsats gjennom gode barnehager og økte ressurser i grunnskolen gir elevene bedre muligheter for å gjennomføre utdanningen sin. Kunnskap er avgjørende for utviklingen av velferdssamfunnet og Norges konkurranseevne, understreker Halvorsen.

 

Forskning

Regjeringen fortsetter prioriteringen av forskning i 2013 slik at det samlet sett blir realvekst i den offentlige forskningsinnsatsen på 2,2 prosent. Totalt vil det bli brukt 27,4 milliarder til forskning og utvikling i 2013. Dette er en realvekst på hele 32 prosent fra 2005 og 6,7 milliarder kroner mer enn i 2005.

Regjeringen trapper opp satsingen på internasjonalt forskningssamarbeid med om lag 440 millioner kroner i 2013.

Det er en satsing på 47 millioner kroner til klimaforskning i 2013. Totalt vil det bety at det neste år brukes om lag 425 millioner kroner på klimaforskning.

Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner til startbevilgning til nytt isgående forskningsfartøy med hjemmehavn i Tromsø.

 

Universitets- og høyskolesektoren

Regjeringen prioriterer høyere utdanning og satser på økt kvalitet i 2013. Bevilgningene over Kunnskapsdepartementets budsjett til høyere utdanning øker med 1,45 milliarder kroner fra 2012 til 2013, en reell økning på 2 prosent.

For å videreføre og trappe opp med nye kull studieplassene opprettet i 2011 og 2013, økes bevilgningene med om lag 290 millioner kroner. Dette gir om lag 3 250 flere studieplasser i 2013. Den rødgrønne regjeringen vil i perioden 2006 – 2017 ha etablert om lag 23 400 nye studieplasser. Dette gir opp mot 2,5 milliarder kroner i økt bevilgning til sektoren, og innebærer den kraftigste satsingen på høyere utdanning de siste tiårene.           

- Regjeringen foreslår en bevilgning på 18,5 millioner kroner til å starte rehabilitering av Urbygningen ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Bygget planlegges ferdig rehabilitert i 2015, med en totalkostnad på 370 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 940 millioner kroner til videreføring av seks igangsatte byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren, samt 147,5 millioner kroner til utstyr og inventar for tre av disse byggene.

- Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner over tre år for å sikre de unike vikingskipssamlingene ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

- Bevilgningen til studentboliger opprettholdes på et høyt nivå, som muliggjør om lag 1000 nye studentboliger i 2013.

 

Barnehage

Bevilgningene til barnehager øker med over 760 millioner kroner. Fra 2003 til 2013 har bevilgningene til barnehageformål økt reelt med 19 milliarder kroner. Foreldrebetalingen i barnehager blir redusert reelt ved at maksimalprisen beholdes på samme nivå som i fjor (2 330 kroner per måned. Videre foreslår Regjeringen å bevilge til sammen 154 millioner kroner til rekruttering, forskning og kompetanseheving blant ansatte i barnehagene, en styrking på 20 millioner kroner sammenliknet med 2012.

 

Grunnopplæringen

Det foreslås en samlet styrking av grunnopplæringen på drøyt 480 millioner kroner.  

-Regjeringen ønsker å gjøre undervisningen på ungdomstrinnet mer praktisk og variert, blant annet gjennom bedre arbeidsmåter. I satsingen inngår 157 millioner kroner til økt lærertetthet på ungdomstrinnet som en fireårig tilskuddsordning. Prøveordningen skal brukes til å skaffe erfaring og kunnskap om effekten av økte lærerressurser og betyr 1,5 milliarder over en fireårsperiode.

- Innføring av valgfag på ungdomstrinnet på 9. trinn høsten 2013 (valgfag for 8.trinn ble innført fra høsten 2012).

- Styrking av strategien for ungdomstrinnet. Denne omhandler en satsing på kompetanseutvikling i klasseledelse, lesing, skriving og regning. Den samlede bevilgningen til strategien blir på om lag 80 millioner kroner i 2013.

- Videreføring av prosjektet Ny GIV med 185 millioner kroner. Innsatsen for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring utgjør 500 millioner over 3 år. Alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet vil i løpet av 2013 ha fått skolert minimum to lærere i grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring, det vil si om lag 3 600 lærere.

- En uketime med kulturskoletilbud i skole/SFO-tiden på barnetrinnet (1.-4. trinn) fra høsten 2013. Til dette foreslås 73,8 millioner kroner. Tilbudet skal være frivillig for elevene.