Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Ny GIV: Løfter de faglig svakeste elevene mest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Intensivopplæringen i Ny GIV har vært en suksess. Evalueringen viser at tiltaket fungerer etter hensikten, og tyder på at det er de aller svakest presterende elevene som har hatt størst utbytte av tiltaket.

Ny GIV er regjeringens satsing for å få flere til å fullføre videregående skole. Ett av de mest omfattende tiltakene er intensivopplæring i lesing, skriving og regning for elevene med svakest faglig nivå på tiende trinn. Dette tilbys nå i alle kommuner. Det er dette tiltaket som er evaluert nå.

Rapportene som offentliggjøres i dag viser at åtte av ti skoleledere synes at tiltakene fungerte svært godt på deres skole. Ni av ti lærere som deltok på kompetanseheving i regi av Ny GIV var fornøyde. Tre av fire elever som har deltatt synes det de lærer er interessant og nyttig. Elevene opplever at lærerne har større tro på dem og at det blir stilt høyere krav til dem enn i den ordinære undervisningen.

- Det er gledelig at det er så stor oppslutning om Ny GIV både blant skoleledere og lærere, men aller viktigst: Elevene opplever at det gir økt motivasjon og læring. Evalueringen viser at elevene gjennom Ny GIV får nye muligheter til å lykkes, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Konklusjonene er hentet fra tre av fire rapporter som evaluerer ulike sider ved intensivopplæringen i Ny GIV. De tre første rapportene offentliggjøres i dag. Den fjerde kommer i 2013. Det er forskningsmiljøer fra NIFU, SSB, Nordlandsforskning og Uni Rokkan som har gjort evalueringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsministeren trekker fram to utfordringer som hun vil følge opp etter evalueringene.

- For det første er det viktig at kommunene faktisk tilbyr dette til elevene med lavest faglige prestasjoner. Kommunene har valgt ut elever på litt ulike måter, men evalueringen tyder så langt på at det er denne gruppa som har størst nytte av intensivopplæringen, sier Halvorsen.

- For det andre må skolelederne bli flinkere til å ta i bruk den kompetansen Ny GIV-lærerne opparbeider seg. Med bedre kompetansedeling og forankring av disse opplæringsmetodene på hele skolen, vil en mer praktisk og variert undervisning komme flere elever til gode, sier hun. 

Fakta om Ny GIV: Ny GIV skal få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Prosjektet Ny GIV ble lansert av kunnskapsminister Kristin Halvorsen høsten 2010 og pågår ut 2013. Ny GIV retter seg mot de svakest presterende elevene på ungdomstrinnet og i videregående skole. Alle kommuner deltar fra og med dette skoleåret.

Det er satt i gang både nasjonale og lokale tiltak som: intensivopplæring, tettere oppfølging, sommeraktiviteter, yrkesretting av fellesfag og utvikling av et bedre statistikkgrunnlag.

Tiltaket som er evaluert nå er intensivopplæringen i lesing, skriving og regning for de ti prosent svakest presterende elevene. I løpet av 2010-2013 vil 13.000 elever får slik intensivopplæring og 3600 lærere får kompetansepåfyll som del av prosjektet.

 
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kommenterte evalueringsrapportene av Ny GIV på en konferanse i Oslo i dag.