Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Nye regler for tilskudd og foreldrebetaling i barnehagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt lov om endringer i barnehageloven. Lovendringene sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode og styrker kontrollen med tilskuddene til de ikke- kommunale barnehagene. Formålet er likeverdig kvalitet mellom offentlige og ikke- kommunale barnehager, og å sikre høy kvalitet i sektoren.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt lov om endringer i barnehageloven. Lovendringene sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode og styrker kontrollen med tilskuddene til de ikke- kommunale barnehagene. Formålet er likeverdig kvalitet mellom offentlige og ikke- kommunale barnehager, og å sikre høy kvalitet i sektoren.

-  Med dette regelverket sikrer vi at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Vi får et regelverk som sørger for at pengene benyttes til barnehagedrift og høy kvalitet i alle landets barnehager, understreker kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Lovendringene viderefører samtidig en begrenset adgang for barnehagene til uttak av verdier gjennom et rimelig årsresultat. Kommunen får etter regelverket mulighet til å følge pengebruken i de ikke-kommunale barnehagene, og hjemmel til økonomiske sanksjoner der midlene brukes i strid med barnehageloven. De ikke-kommunale barnehagene kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnader enn kommunens. De kan heller ikke belaste barnehagen med urimelige høye lønninger for egen arbeidsinnsats eller ta en urimelig høy husleie for egne lokaler. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2013.

 

Økning av kommunenes minimumsforpliktelse

-Regjeringen ønsker at alle barnehager i Norge skal ha samme økonomiske grunnlag for å drive barnehager av god kvalitet og vil derfor legge opp til full likeverdig behandling av barnehagene, sier statsråden.

Regjeringen tar sikte på en opptrapping av det kommunale tilskuddet til 100 prosent i budsjettet for 2014. I tråd med dette økes kommunenes minimumsforpliktelse i forskrift om likeverdig behandling, slik at det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre minimum 92 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Økningen trer i kraft 1. august d.å.